پروفسور فریدون مقدس نژاد 


مقالات منتشر شده در مجلات داخلي


1. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابي (1382 ) "مكانيسم تسليح و افزايش مقاومت خستگي روكشهاي انعطافپذير توسط پارچه گونه ها " فصلنامه علمي- ترويجي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، شماره 92.
2. فريدون مقدس نژاد، روح الله فتح اللهي (1383 ) "مدلهاي پيش بيني خرابيهاي خط" فصلنامه علمي- ترويجي جاده، شماره 51.
3. فريدون مقدسن ژاد. رضا حسيني (1384) "" ارائه مدل رياضي براي تعيين CBR بر اساس مشخصات فيزيكي خاك"" نشريه دانشكده مهندسي (علمي-پژوهشي) دانشگاه فردوسي مشهد. سال 17. شماره 1.
4. فريدون مقدسن ژاد. رضا احمدی جيردهي (1384) " تحليل عددي رفتار داولها در روسازی بتني فرودگاه " نشريه فني مهندسي تربيت مدرس, دانشگاه تربيت مدرس,. شماره 21
5. فريدون مقدسن ژاد، امير مدرس (1385) " تثبيت خاكهاي حاشيه درياي خزر با سيمان ضدآب و مقايسه آن با آهك و سيمان نوع2 " فصلنامه علمی-ترويجی زئوتکنيک و مقاومت مصالح. شماره 105.
6. فريدون مقدسن ژاد، امير مدرس (1385) " بررسي عملكرد خاكستر كوره سيمان در بهسازي مصالح مورد استفاده در راهسازي" فصلنامه علمی-ترويجی جاده. شماره 56.
7. فريدون مقدس نژاد، امير مسعود رحيمی، (1386) " ارزيابِی شيوههای مديريت پارکينگ حاشيهای و ضرورت ساماندهی توقفها پارکهای حاشيه ای در شهر اصفهان " ماهنامه فنی – تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان – دوره سوم- شماره پياپی 151 -152
8. فريدون مقدس نژاد، مجيد رضا افيونيان (1386) "ضرورت و شيوههای مديريت پارکينگهای عمومی در شهر اصفهان" ماهنامه فنی – تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان – دوره سوم- شماره پياپی 151 -152
9. فريدون مقدس نژاد، آزاده منتظريپور (1386) " ارايه يك برنامه مديريت روسازي با استفاده از آلگوريتم ژنتيك" پژوهشنامه حمل ونقل (فصلنامه علمي-پژوهشي). سال چهارم – شماره 3.
10. مقدس نژاد فريدون، افشارزاد مسعود. ثاقبفر ميلاد (1388) " بررسي شرايط هندسي تماس ريل و چرخ با استفاده از مدل اجزائ محدود" پژوهشنامه حمل ونقل (فصلنامه علمي-پژوهشي). سال ششم – شماره 2.
11. فريدون مقدس نژاد، محمود عامري. محمد رضا ميرزا حسيني (1388) " تاثير دانهبندي و درصد فضاي خالي مصالح سنگي بر پتانسيل شيارافتادگي و ارايه مدل پيش بيني پتانسيل شيار افتادگي" فصلنامه علمی-ترويجی جاده. شماره 66.
12. ابراهيم حسامي، علي خدايي، فريدون مقدس نژاد (1388) " ارزيابي تغيير شكل دائم آسفالت متخلخل پليمري" امير كبير مجله علمي-پژوهشي مهندسي عمران و محيط زيست، سال 41 ، شماره 1
13. فريدون مقدس نژاد، امير مدرس (1389) " تثبيت خاك با استفاده از سيمان آب زدا جهت استفاده در پروژه هاي راهسازي امير كبير مجله علمي-پژوهشي مهندسي عمران و محيط زيست، سال 42 ، شماره 1.
14. فريدون مقدس نژاد، وحيد نژاد سيفي، مسعود فتحعلي (1390) " تاثير اجزاء راه آهن در كمانش خطوط جوش كاري پيوسته" پژوهشنامه حمل ونقل (فصلنامه علمي-پژوهشي)، سال هشتم ، شماره 1.
15. مهدي شهابي، فريدون مقدس نژاد، شعله كاظمي فرد (1390) " توليد قير هاي اصلاح شده بر اساس درجه كارآيي براي كاربرد در مناطق مختلف ايران" مجله علوم و تكنولوژي پليمر (علمي-پژوهشي)، سال 24، شماره 6،
16. امير کاووسي، مجتبی عباس قرباني، فريدون مقدس نژاد، آرمان بامداد زيکساری (1393)"تأثير ميزان اطلاع از ضخامت لايه ها در تعيين عدد سازه اي( SN ) روسازيهايآسفالتي با استفاده از نتايج دستگاه FWD"، مهندسي حمل و نقل (علمي-پژوهشي)، سال 6، شماره 1، سال 24، شماره 6،
17. آتنا فردوسی، فريدون مقدس نژاد ، اسماعیل افلاکی (1394)"بررسي عددي پايداري ديوارهاي خاک مسلح با ژئوسنتتيک"، مهندسي عمران فردوسي (دانشکده مهندسي سابق)، سال 27، شماره1،
18. مسعود مکارچیان، اعظم کریمی، فريدون مقدس نژاد (1394) " بررسي تاثير نوع الياف و سنگدانه در مشخصات مکانيکي آسفالت با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA) و مقايسه آن با بتن آسفالتي گرم (HMA) " پژوهشنامه حمل ونقل (فصلنامه علمي-پژوهشي)، سال 12 ، شماره 4.
19. امیر کاووسی، مجتبی عباس قربانی، فریدون مقدس نژاد و آرمین بامداد (1395)"ارائه مدل پیش بینی عدد سازه ای موثر روسازی(SNeff) در سطح شبکه با استفاده از پارامتر های کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD" پژوهشنامه حمل ونقل (فصلنامه علمی و پزوهشی) سال 13 ، شماره 1
20. فريدون مقدس نژاد، امير مدرس (1389) " ارائه يک معيار جديد ارزيابي مقاومت لغزندگي روسازي آسفالتي” امير كبير مجله علمي-پژوهشي مهندسي عمران و محيط زيست، سال 49 ، شماره 2، صفحه 389-402.
21. فريدون مقدس نژاد، محمد مهدی مخمل باف، کورش نادری (1397) " بهبود نتايج سنجش و آناليز تراکم مخلوط آسفالتي حاصل از پردازش تصاوير سي‌تي‌اسکن با استفاده از آستانه فازي” امير كبير مجله علمي-پژوهشي مهندسي عمران و محيط زيست، سال 49 ، شماره 4، صفحه 779-790.
22. علیرضا نوری، فريدون مقدس نژاد، علی خدایی (1398) " بررسي عوامل تاثير گذار و ارائه مدل مقاومت بيرون کشش ژئوکامپوزيت بين دو لايه آسفالتي” مهندسي حمل و نقل، مجله علمي-پژوهشي. سال 10 ، شماره 3، صفحه 425-444.

مقالات منتشر شده در كنفرانسهاي داخلي

23. فريدون مقدس نژاد، علي رودكي (1380) " مقايسه نتايج تحليل خطي و غير خطي روسازيهاي آسفالتي تحت بار يك چرخ و دو چرخ با روش المانهاي محدود سه بعدي" ششمين كنفرانس مهندسي ترافيك و حمل و نقل ايران، تهران، ايران
24. فريدون مقدس نژاد، بابك فروغ (1381) "مروري بر روشهاي طرح راههاي روسازي نشده با ژئوتكستايلها" اولين كنفرانس بهسازي زمين، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، ايران
25. فريدون مقدس نژاد، حميد رضا عطيفه (1382) “ارزيابي مدل هاي ارائه شده جهت تعين مدول برجهندگي بستر و مصالح روسازي “ ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران
26. فريدون مقدس نژاد. وحيد نژاد سيفي (1383) " تعين پارامترهاي بالاست براي استفاده در مدل عددي " هفتمين نمايش حمل و نقل ريلي. دانشگاه صنعتي شريف.
27. فريدون مقدس نژاد. وحيدنژاد سيفي (1383) " تاريخچهاي از پايداري جانبي ريلهاي جوشكاري پيوسته " هفتمين نمايش حمل و نقل ريلي. دانشگاه صنعتي شريف.
28. فريدون مقدس نژاد. سيدمحمد حسيني (1383) " كاربرد المانهاي نامحدود در مدلسازي رفتار روسازيهاي آسفالتي" دومين همايش قير و آسفالت ايران . دانشكده فني دانشگاه تهران. ايران.
29. فريدون مقدس نژاد. سعيدطولابي (1383) " مطالعه عددي شرايط بحراني ترك خوردگي روكش آسفالتي" دومين همايش قير و آسفالت ايران . دانشكده فني دانشگاه تهران. ايران.
30. فريدون مقدس نژاد. علي رودكي (1383) " تحليل و آناليز روسازيهاي انعطافپذير (آسفالتي) با استفاده از تئوري اجزاء محدود توسط برنامه 4/5 ANSYSو ايجاد منحنيهاي طراحي روسازي راه" دومين همايش قير و آسفالت ايران . دانشكده فني دانشگاه تهران. ايران.
31. فريدون مقدس نژاد، محمدرضا شادروان (1384) " تحليل سه بعدي روسازيهاي بلوكي بتني با استفاده از روش المانهاي محدود" دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه. ارديبهشت 1384. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن. تهران. ايران
32. فريدون مقدس نژاد، هومان رستگاري (1384) "" تحليل عددي رفتار روسازيهاي بتني فرودگاه تحت بار چرخ"" دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه. ارديبهشت 1384. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن. تهران. ايران
33. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابي (1384)" بررسي محل بهينه نصب ژئوگريد جهت كنترل تركهاي انعكاسي روكش آسفالتي" دومين كنگره ملي مهندسي عمران. ارديبهشت 1384. دانشگاه علم و صنعت ايران
34. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابي (1384) " چالشها و نوع آوريهای تامين روشنايی راه و اجزاء آن (تونل و تقاطع) " اولين همايش مهندسی روشنايی . شرکت توزيع نيروی برق غرب استان تهران.
35. فريدون مقدس نژاد، امير مدرس (1385) " بررسي اثرات سيمان ضدآب بر مقدار CBR و تورم خاكهاي حاشيه درياي خزر در مقايسه با آهك وسيمان نوع2 " هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران. ايران.
36. فريدون مقدس نژاد، امير مدرس (1385) " تثبيت خاكهاي حاشيه درياي خزر با سيمان ضدآب و مقايسه آن با آهك وسيمان نوع2 " هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران. ايران.
37. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابی، ايمان سبز زاده (1385) " تقابل مشخصات سطح روسازی و وسيلهنقليه در ايجاد و کنترل پديده هيدروپلانينگ" سومين همايش قير و آسفالت ايران- دانشگاه تهران-ايران
38. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابی محمد شفيعی (1385) " بررسی نکات اجرايی در زمينه نصب لايههای ژئوسنتتيک در روکش روسازیها جهت ترکهای انعکاسی "سومين همايش قير و آسفالت ايران- دانشگاه تهران- ايران
39. فريدون مقدس نژاد، حسن زياری آرش فروغ (1385) " پيش بينی نتايج آزمايش تعيين وزن مخصوص واقعی بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتريکی "سومين همايش قير و آسفالت ايران- دانشگاه تهران- ايران
40. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابی، (1386) " تجارب بدست آمده از بازيافت در جاي سرد آسفالت در ايران" سومين كنگره مهندسي عمران- دانشگاه تبريز.
41. فريدون مقدس نژاد، روح الله فتح الهی، (1386) "تعمير و نگهداری سيستم خط ريلی با بالاست و پيشبينی خرابیهای آن " نهمين همايش حمل ونقل ريلی – تهران- ايران.
42. فريدون مقدس نژاد، ميرحسين موسوي،رسام مشرفي (1387) " بررسي جايگاه بندر گوادر در منطقه به عنوان رقيب استراتژيك بندر چابهار" همايش بينالمللي چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق- تهران- ايران
43. فريدون مقدس نژاد، امير مدرس (1387) " بررسي عملكرد خاكستر كوره سيمان در بهسازي مصالح مورد استفاده در راهسازي " چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران- دانشگاه تهران.
44. حسن زياری، فريدون مقدس نژاد، آرش فروغ (1387) " پيش بينی نتايج آزمايش تعيين درصد حجمي مصالح سنگي در مخلو ط بتن آسفالتي با استفاده از مقاومت الكتريكي " چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران- دانشگاه تهران.
45. مقدس نژاد فريدون، ذاکری حمزه، مودی فرامرز،"ارائه يک ابزار هوشمند براي مديريت نوين روسازي پارکينگ¬ها."، کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در عرصه ساختمان– 1387 تهران .
46. مقدس نژاد فريدون، ذاکری حمزه، مودی فرامرز،"مقايسه مدلهاي پيشبيني خرابي روسازي آسفالتي ناشي از ترک خوردگي براي استفاده در سيستم .PMS" چهارمين کنفرانس قير و آسفالت.1387 .
47. مقدس نژاد فريدون، ذاکری حمزه، مودی فرامرز،"انتخاب روش هوش مصنوعي و کاربرد آن در ¬ مديريت روسازي راه، فرودگاه و پارکينگ و ارائه روش بهينه جهت بکارگيري در اجزاء سامانه¬ي مديريت روسازي ايران" دومين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران- 1387 .
48. فريدون مقدس نژاد. سيد جواد ميرمحمد صادقي . ميلاد ثاقب فر (1388) " آناليز حساسيت توزيع تنش در خطوط راه آهن بالاستي نسبت به خصوصيات ريل پد " دومين كنفرانس بينالمللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن - دانشگاه علم و صنعت ايران
49. مسعود فتحعلي. فريدون مقدس نژاد. عليرضا بهرامي. حويد رضا احدي (1388) "توسعه فرايند محاسبه گاباري بهينه خطوط راهآهن " دومين كنفرانس بينالمللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راهآهن - دانشگاه علم و صنعت ايران
50. فريدون مقدس نژاد، ميلاد ثاقبفر (1388)"بررسي شرايط تماس ريل و چرخ در موقعيتهاي مختلف قرارگيري چرخ بر روي ريل" يازدهمين همايش حمل و نقل ريلي-تهران-ايران
51. فريدون مقدس نژاد، حمزه ذاكري، فرامرز مودي (1388) " ارائه روش ديناميك تعمير و نگهداري روسازي بر اساس ماتريس پيشگيرانه و شاخص جديد ارزيابي روسازي" هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، ايران.
52. حمزه ذاكري، فريدون مقدس نژاد، فرامرز مودي (1388) " ارزيابي هوشمند شرايط روسازي آسفالتي راه، فرودگاه و پاركينگ" هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، ايران.
53. فريدون مقدس نژاد، مجتبي آلمحمدي، عليرضا ال سلطان (1388) " تعيين دانهبندي بهينه براي روكش آسفالتي SMA" هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، ايران.
54. بهنام گلستاني. محدي دلاويز بايعكلايي. فريدون مقدس نژاد، علي احسان نظر بيگي(1389) " بررسي رئولوژيكي تاثير افزونه هاي پليمري SBS بر خواص قير با توجه به شرايط آب و هوايي ايران" پنجمين همايش ملي قير و آسفالت ايران. دانشگاه تهران.
55. بهنام گلستاني. محدي دلاويز بايعكلايي. فريدون مقدس نژاد، (1389) " بررسي آزمايشگاهي بهبود خواص قير هاي اصلاح شده با پليمر SBS به وسيله ولكانيزاسيون ديناميكي" پنجمين همايش ملي قير و آسفالت ايران. دانشگاه تهران.
56. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابي. عليرضا نوري(1389) " تاثير مدول ژئوسنتتيك هاي بكار رفته در آسفالت بر ميزان افزايش عمر روكش هاي آسفالتي" پنجمين همايش ملي قير و آسفالت ايران. دانشگاه تهران.
57. بهنام گلستاني. محدي دلاويز بايعكلايي. فريدون مقدس نژاد، علي احسان نظر بيگي(1389) "اثر ولكانيزه كردن قير پليمري در بهبود خواص مهندسي مخلوط اسفالتي اصلاح شده" پنجمين همايش ملي قير و آسفالت ايران. دانشگاه تهران.
58. هاله قاسمي. فريدون مقدس نژاد، اسمائيل افلاكي (1390) "تحليل عددي زهكش و تاثير آن بر روي روسازي راه" ششمين كنگره مهندسي عمران . دانشگاه سمنان.
59. پدرام اقاجاني . فريدون مقدس نژاد (1390) "اصلاح مشخصات قير با استفتده از افزودني پودر لاستيك" ششمين كنگره مهندسي عمران . دانشگاه سمنان.
60. سارا سرنج. فريدون مقدس نژاد، احمد فهيمي فر(1390) "بررسي عددي رفتار ترك هاي حرارتي بر روي روسازي هاي آسفالتي" ششمين كنگره مهندسي عمران . دانشگاه سمنان.
61. فريدون مقدس نژاد، فهيمه گلبابايي، علي رضا نوري (1390) " بكار گيري شبيه سازي نرم افزاري در شناسايي ميزان آلاينده توليد شده در يك بزرگراه شهري" پنجمين همايش مل و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران.
62. مسعود طبيبي، فریدون مقدس نژاد، محمد محسني (1390) " پيش بيني زمان سفر در شبكه جاده اي كشور بتا استفاده از شبكه عصبي" يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل ونقل ترافيك، تهران، ايران
63. سميه فخاريان، فریدون مقدس نژاد (1390) " مدل توصيفي مجموع تعداد تلفات تصادفات وسايل نقليه در جاده هاي برون شهري ايران و تعيين وزن علت وقوع تصادف" يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل ونقل ترافيك، تهران، ايران
64. فريدون مقدس نژاد، علي خدايي، محمد امين گنجه اي (1391) " ارائه منحني ها و روابط طراحي روسازي بتني پيش تنيده تحت بار هوا پيماي بو ئينگ 777" نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران.
65. دانيال فراشاهي، اقبال شاكري، فريدون مقدس نژاد (1391) " شناسايي و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت در پروژه هاي زير بنايي كشور" نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران.
66. عليرضا آذرهوش، غلامحسين حامي، ، فريدون مقدس نژاد (1391) "اثرات فاكتور هاي انساني و خارجي روي تصادفات تر افيكي" سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي، دانشگاه تهران، ايران
67. عليرضا آذرهوش، غلامحسين حامي، فريدون مقدس نژاد (1391) "بررسي عوامل موثر در تخطي از چراغ قرمز در تقاطعات شهري (مطالعه موردي شهرستان رشت)" سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي، دانشگاه تهران، ايران
68. عليرضا عزيزي گرمي ، فریدون مقدس نژاد، آرمان بلوكيان رودسري (1391) " ارائه مدلي براي پيش بيني عملکرد روسازي با استفاده از روش احتمالاتي" دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
69. علي خدايي، فريدون مقدس نژاد، نعمت سلطاني (1391) " مدلسازي تاثير عوامل محيطي و ترافيکي بر شدت تصادفات در جادههاي برونشهري" دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
70. اقبال شاکری، فريدون مقدس نژاد، اصغر کشاورز (1391) "بررسي مشخصات آسفالت اصلاح شده با استفاده از مصالح سرباره اي" دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري، تهران
71. فريدون مقدس نژاد، غلامحسين حامدي، عليرضا آذرهوش (1391) " ارائه شاخص حساسيت رطوبتي مخلوطهاي اسفالتي گرم بر اساس تئوري انرژي آزاد سطحي" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
72. فريدون مقدس نژاد، سعيد طولابي، حامد خاني سائيج (1391) " بررسي نكات اجرايي حاصل از نصب لايه هاي ژئوسنتتيك در ايران با هدف كنترل تركهاي انعكاسي" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
73. حسين سرخابي، فريدون مقدس نژاد (1391) " دسته بندي فاكتورهاي تاثير گذار بر قابليت خود ترميمي مخلوطهاي آسفالتي " كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
74. امبر كاووسي، فريدون مقدس نژاد، مجتبي عباس قرباني (1391) " مقايسه روشهاي پيش بيني دماي عمق لايه آسفالتي" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
75. فريدون مقدس نژاد، سپهر غفاري (1392) " بررسي عملكرد داول ها در روسازي بتني فرودگاه بروش المان هاي محدود" چهارمين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات راه و شهرسازي، تهران، ايران
76. فريدون مقدس نژاد، سپهر غفاري (1392) تحليل عددي تنش هاي حرارتي و تركيبي در روسازي هاي بتني پيش تنيده" چهارمين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات راه و شهرسازي، تهران، ايران
77. محمود راهي، پدرام اقاجاني، فريدون مقدس نژاد، (1392) " بررسي رئولوژيكي اثرات پودر لاستيك بر خواص و عملكرد قير " هفتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه سيستان و بلوچستان.
78. اقبال شاكري، پدرام اقاجاني، فريدون مقدس نژاد، اصغر كشاورز زاد (1392) " مقايسه خصوصيات مقاومتي آسفالت لاستيكي و اسفالت معمولي" هفتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه سيستان و بلوچستان.
79. امبر كاووسي، فريدون مقدس نژاد، مجتبي عباس قرباني (1392) " مقايسه روش هاي تعيين ضريب اصلاح دمايي مدول لايه آسفالتي" هفتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه سيستان و بلوچستان.
80. فريدون مقدس نژاد، ، مهدي شهابي، پدرام اقاجاني، (1392) " مقايسه فني و اقتصادي قير هاي اصلاح شده با SBS و پودر لاستيك" هفتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه سيستان و بلوچستان.
81. فريدون مقدس نژاد، حميد مقدمعلي، مسعود فتحعلي (1392) " ارزيابي پارامتر هاي هندسي خطوط راه آهن سريع السير با لحاظ معيار خروج از خط" سومين کنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
82. مسعود فتحعلي، امير آزادبخش، فريدون مقدس نژاد (1392) " مقايسه رفتار مقاومتي تراورس هاي بتني و چوبي سوزن با رويكرد افزايش سرعت" سومين کنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
83. فريدون مقدس نژاد، غلامحسين حامي، عليرضا آذرهوش (1392) " ارائه شاخص حساسيت رطوبتي مخلوطهاي اسفالتي گرم بر اساس تئوري انرژي آزاد سطحي" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
84. فريدون مقدس نژاد، مهدی شهابی، پدرام آقاجانی (1392) "مقايسه فني و اقتصادي قير هاي اصلاح شده با SBS و پودر لاستيك" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
85. امير کاووسی، فريدون مقدس نژاد، سيد مجتبی قربانی (1392) " مقايسه روش هاي تعيين ضريب اصلاح دمايي مدول لايه آسفالتي" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
86. اقبال شاکری، فريدون مقدس نژاد، اصغر کشاورززاد( 1392 ) " مقايسه خصوصيات مقاومتي آسفالت لاستيكي و اسفالت معمولي" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
87. محمد راهی، پدرام آقاجانی، فريدون مقدس نژاد ( 1392 ) " بررسي رئولوژيكي اثرات پودر لاستيك بر خواص و عملكرد قير" كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
88. فريدون مقدس نژاد، محمد شکرگزار، محمد علی دهشيری (1392) " ضرورت برنامه‌ ريزي استراتژيک در فرآيند پياده‌سازي سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل (ITS) در ايران" سیزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
89. فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشيری، محمد شکرگزار (1392) " رويکرد هوش مصنوعي براي سيگنال‌هاي ترافيکي و حمل‌و‌نقلي" سیزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
90. رضا عسکری اصل ، فريدون مقدس نژاد، مرتضی جعفری، سينا ارگی (1392) " تعيين ميزان بهينه برقي کردن خطوط ريلي کشور با روش برنامه ريزي آرماني" سیزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
91. فريدون مقدس نژاد، سينا پرسته، عليرضا نوری (1392) " ارزيابي تاثير تعريض پياده روها بر تردد در يک منطقه پر تردد شهري (مطالعه موردي ميدان انقلاب)" سیزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
92. فريدون مقدس نژاد، رضا مسکنی، علی رسولی، رضا ایمانی نسب (1392) " Prediction of Pavement Condition and Maintenance and Rehabilitation Action Using Artificial Neural Network and Expert System" سیزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
93. فريدون مقدس نژاد، محمد شکرگزار، محمد علی دهشيری (1392) " بررسي نتايج پژوهش‌هاي کشورهاي مختلف دنيا در مورد ميزان تاثير کمربند ايمني ""کمربند ايمني يک ضرورت انکارناپذير"" سیزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك ، تهران، ايران
94. محمد مهدی مخمل باف، فريدون مقدس نژاد، حوزه ذاکری (1393) "مقايسه روشهاي مختلف ارزيابي و سنجش تراکم مخلوط هاي آسفالتي" هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه صنعتی انوشیروانی. بابل.
95. فريدون مقدس نژاد،، محمد علی دهشيری، محمد شکرگزار (1393) " ارزيابي فرآيندهاي دستيابي به آسفالت خود ترميم " هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه صنعتی انوشیروانی. بابل.
96. فريدون مقدس نژاد، اشکان الهياری، حمزه ذاکری (1393) " Determine the Optimal Arrangement of Pavement ConditionSurveyed Inspection Units using Genetic Algorithm (GA) "هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه صنعتی انوشیروانی. بابل.
97. فريدون مقدس نژاد، ناصر طاهری، حمزه ذاکری (1393) " A Review of State of the Art on Automated Railway Condition Inspection "هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه صنعتی انوشیروانی. بابل.
98. فريدون مقدس نژاد، آزين صادقی ، حمزه ذاکری، شعله کاظمی فرد (1393) " Solar Road as a Sustainable Green Energy " اولين کنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي- تهران.
99. فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشيری، حميد رضايی (1393) " حمل و نقل، ترافيک و اثرات آن بر محيط‌زيست" همايش ملي معماري عمران‌ و توسعه نوين شهري- تبريز
100. فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشيری، مهدی شکرگزار (1393) " بهينه سازي سرمايه‌گذاري با استفاده از روش‌هاي برنامه‌ريزي خطي براي رسيدن به حمل و نقل مطلوب و ايمن" همايش ملي معماري عمران‌ و توسعه نوين شهري- تبريز
101. فريدون مقدس نژاد، احمد حداد (1393) " مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه بهينه سازي مسيريابي راه و راه آهن و ارائه پيشنهادات براي توسعه مدل هاي جديد" شانزدهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي- تهران.
102. فريدون مقدس نژاد، احمد حداد (1393) " بررسي نحوه کمانش خطوط جوشکاري پيوسته و تاثير شرايط هندسي و اجزاء روسازي برکمانش خطوط" شانزدهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي- تهران.
103. فريدون مقدس نژاد، ، مهدی شکرگزار، محمد علی دهشيری (1393) " مقايسه روش هاي تعيين درصد قير بهينه در نمونه هاي آسفالتي" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
104. اشکان الهياری، فريدون مقدس نژاد، عليرضا خاوندی (1393) " تعيين تعداد و محل بهينه واحدهاي نمونه بازرسي روسازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک " ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
105. فريدون مقدس نژاد، ، جواد تن زاده، غلامحسين حامدی، رشيد تن زاده (1393) " تاثير نانو ذرات در مقاومت بتن آسفالتي در برابر بارهاي خزشي ديناميکي" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
106. فريدون مقدس نژاد ، غلامحسين حامدی، عليرضا آذرهوش (1393) " تأثير استفاده از افزودني هاي ضد عريان شدگي بر روي حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت گرم" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
107. سيد عباس طباطبايی، فريدون مقدس نژاد ، محمد ساعد (1393) " بررسي عوامل موثر بر قيرزدگي در محورهاي استان خوزستان، مطالعه موردي : محور ايذه- باغمک" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
108. فريدون مقدس نژاد، محمد تقی لطيفینيا، محمد راهی، پدرام آقاجانی (1393) "بررسي رئولوژيکي اثرات پودر لاستيک بر خواص و عملکرد قير" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
109. آرش صالح اهری، علی خدايی، فريدون مقدس نژاد (1393) " بررسي تأثير تغييرات فرکانس بارگذاري بر پديده برهنگي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با پليمر SBS" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
110. فريدون مقدس نژاد، عليرضا آذرهوش، غلامحسين حامدی (1393) " بررسي تأثير استفاده از سنگ مرمر ضايعاتي بر روي رفتار ديناميکي مخلوط آسفالت " ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
111. شعله کاظمی فرد، فريدون مقدس نژاد، ليلا ناجی، مهدی شهابی (1393) " The Effect of Sulfur on different Properties of SBS-Modified Bitumen " ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
112. اشکان اللهياری، فريدون مقدس نژاد (1393) " A novel GA based Approach for Optimizing the Number and Place of Surveyed Pavement Inspection Units" ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
113. مهدی شهابی، شعله کاظمی فرد، فريدون مقدس (1393 نژاد،) " ارزيابي خواص رئولوژيکي و درجه عملکردي (PG) قيرهاي اصلاح شده با SBS " ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران- مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی- تهران.
114. ، فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشیزی و مهدی شکرگزار (1393)"رویکرد پارامترهاي هوش مصنوعي (GA) در کاهش تراکم ترافيکي (مطالعه موردي : شهر تهران)" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
115. فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشیزی و مهدی شکرگزار (1393)"رویکرد پارامترهاي هوش مصنوعي (GA) در کاهش تراکم ترافيکي (مطالعه موردي : شهر تهران)" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
116. فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشیزی و مهدی شکرگزار (1393)" بررسي رويکردهاي آرام‌سازي جريان ترافيک در معابر شهري و ورودي هاي مناطق شهري" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
117. فريدون مقدس نژاد، علی گرامی متین و مهران حبیبی (1393)" امکان سنجي ايجاد شبکه خطوط ويژه دوچرخه در ناوگان حمل و نقل شهري و بررسي اثرات آن (مطالعه موردي شهر رشت)" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
118. فريدون مقدس نژاد، محمد علی دهشیری، علی گرامی متین و مهدی شکرگزار )1393)"ارزيابي اجراي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند و مديريت پارکينگ براي شهرهاي ايران" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
119. فريدون مقدس نژاد و محمد علی نادم)1393)" اثر بخشي روش آرام سازي ترافيک، ترکيب خطوط اکستروژن و خطوط لرزاننده عرضي (رامبل استريپس) در مديريت سرعت" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
120. اشکان اللهیاری و فريدون مقدس نژاد)1393)" Application of genetic algorithm for inspection process in the pms by optimal surveyed inspection units" چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک-تهران
121. اشکان اللهیاری و فريدون مقدس نژاد)1394)" تحلیل رفتار روسازي هاي بلوکي بتني با استفاده ار روش المان هاي محدود سه بعدي" اولين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
122. فريدون مقدس نژاد، مهدی شکرگزار و محمد علی دهشیری (1394)" بررسي عملکرد روسازي هاي بتن غلتکي و ارزيابي امکان بکارگيري آن در راه هاي کشور" اولين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
123. محمد علی دهشیری ، مهدی شکرگزار ، فريدون مقدس نژاد، و علی خدایی (1394)" بررسي اثر خرده آسفالت بازيافتي (RAP) برعملکرد مکانيکي روسازي هاي بتني" اولين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
124. محمد امین گنجه ای، اسماعیل افلاکی و فريدون مقدس نژاد (1394)" بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر خود ترميمي مخلوط آسفالتي با استفاده از روش تاگوچي" دهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران- دانشگاه تبریز
125. آرش صالح اهری، فريدون مقدس نژاد و علی خدایی (1394)" بررسي تأثير تغييرات دما و فرکانس بارگذاري بر حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي اصلاح شده با پليمر SBS" دهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران- دانشگاه تبریز
126. فريدون مقدس نژاد، حسین فلاحی و علیرضا آذرهوش (1394)" بررسي تأثير استفاده از سنگذانه هاي بتن ضايعاتي بر مدول برجهندگي و خصوصيات حجمي مخلوط آسفالت گرم" دهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران- دانشگاه تبریز
127. نسرین کریمی، فريدون مقدس نژاد، حمزه ذاکری و سید اصغر میر محمدی (1394)" ارائه يک سيستم هوشمند جهت آناليز بافت سطح روسازي" دهمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران- دانشگاه تبریز
128. فريدون مقدس نژاد، محمد علی نوتانی، مجتبی خدادادی ، محسن سهیلی پور (1394)" ا تخصيص بهينه بودجه تعمير و نگهداري در نقاط حادثه خيز آزادراه قزوين- رشت، در راستاي افزايش ايمني" اولين همايش ملي توسعه پايدار در راهسازي با رويکرد حفظ محيط زيست- دانشگاه صنعتی شیراز
129. سید سعید عریضی، محمد علی دهشیری ، مهدی شکرگزار و فريدون مقدس نژاد (1394)" مدل کردن رفتار خستگي آسفالت شيشه اي " هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
130. فريدون مقدس نژاد، حمید رضا باقری و فرامرز حسنی (1394)" تجربيات طراحي و اجراي تثبيت خاک در کاهش ضخامت لايه هاي روسازي معابر شهرداري مشهد " هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
131. محمد علی دهشیری، فريدون مقدس نژاد و کورش نادری (1394)" بررسي خواص ديناميکي و خستگي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با فيبر" هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
132. علیرضا آذرهوش، فريدون مقدس نژاد و سید محسن بنی هاشمی (1394)" بررسي تاثير استفاده از پلي اتيلن بر روي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالت گرم" هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
133. فريدون مقدس نژاد و غلامحسین حامدی (1394)" بررسي استفاده از پوشش سطح سنگدانه ها بر خرابي رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي" هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
134. فريدون مقدس نژاد، علیرضا آذرهوش و غلامحسین حامدی (1394)" ارزيابي شيارشدگي در مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با نانو ذرات کربنات کلسيم" هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
135. فريدون مقدس نژاد، احمد محرابی ، فریبا زارع و حمزه ذاکری (1394)" پيش بيني مقاومت مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از شبکه هاي عصبي و تصاوير X-Ray" هفتمين همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
136. فريدون مقدس نژاد و محمد علی نادم (1394)" اثربخشي روش آرام سازي ترافيک،ترکيب خطوط اکستروژن و سرعت گاه کوتاه در مديريت سرعت" پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
137. آذین صادقی، اشکان الهیاری و فريدون مقدس نژاد (1394)" Influence of pavement condition on crash rates (Case study: Rasht- Bandar Anzali)" پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
138. غلامحسین حامدی و فريدون مقدس نژاد (1395)" بررسي تاثير پارامترهاي طرح اختلاط و ترموديناميک بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت گرم" نهمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه فردوسی-مشهد
139. فريدون مقدس نژاد، روزبه زرودی و کورش نادری (1395)" ارزيابي خصوصيات خستگي قير اصلاح شده با پلي اتيلن سنگين به کمک آزمايش جاروب خطي دامنه کرنش" نهمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه فردوسی-مشهد
140. فريدون مقدس نژاد، آرش رحیمی، عبد الرحیم بقراطی و کورش نادری (1395)" اثر واکس پلي اتيلن بر دماي اختلاط و تراکم مخلوطهاي آسفالت لاستيکي" نهمين کنگره ملّي مهندسي عمران- دانشگاه فردوسی-مشهد
141. فريدون مقدس نژاد، پوریا حاجی کریمی و محمد راهی (1395)" مقايسه شاخصهاي ارزيابي مقاومت قير در برابر خرابي شيارشدگي با استفاده از قير اصلاح شده با پودر لاستيک" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
142. پوریا حاجی کریمی و فریدون مقدس نژاد (1395)" فرمول بندي عددي رفتار خزشي مواد ويسکوالاستيک خطي با استفاده از روابط بازگشتي" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
143. امیر مهرارا و فریدون مقدس نژاد (1395)" علل و نشانه هاي وقوع خرابي رطوبتي در بتن آسفالتي" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
144. علیرضا نوری، فریدون مقدس نژاد و علی خدایی(1395)" طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه اندازه گيري مقاومت برشي دوطرفه لايه هاي آسفالتي" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
145. مجتبی خدادادی، فریدون مقدس نژاد و علی خدایی(1395)" بهترين شاخص بيان کننده پتانسيل شيارافتادگي در قير" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
146. حسین نظری، فریدون مقدس نژاد، کورش نادری، فریبا کریمیان و مصطفی هاتفی(1395)" بررسي عملکرد قيرهاي حاوي نانو ذرات در دماي متوسط و پايين سرويس دهي روسازي انعطاف پذير" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
147. علی مهرآرا، علی خدایی و فریدون مقدس نژاد (1395)" ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از مدل خزشي" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
148. محمد راهی، پوریا حاجی کریمی، سحر نعیمی و فریدون مقدس نژاد (1395)" بررسي تأثير اضافه کردن روغن فرآيند(DAE) بر رفتار دماي پايين قيرهاي اصلاح شده با پلي فسفريک اسيد PPA "" هشتمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
149. سینا پرسته، شکوفه امیرخانی، فريدون مقدس نژاد و علیرضا نوری(1395)"ارزيابي ميزان کاهش زمان سفر عابرين پياده با کاربرد استراتژي استفاده از پل عابر پياده (با استفاده ازشبيه سازي ميکروسکوپيک به وسيله نرم افزار AIMSUN" شانزدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
150. فريدون مقدس نژاد، محمد علی نادم و صحابه نادم(1395)" اثربخشي روش هاي مختلف آرام سازي ترافيک در مديريت سرعت )مطالعه موردي سه روش آرام سازي ترافيک در مناطق مختلف درجاده هاي کشور" شانزدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
151. احسات رمضانی، مسعود طبیبی، فريدون مقدس نژاد و عطیه سادات هاشمی(1395)"Time Headway Distribution in congested and uncongested traffic flow " شانزدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
152. امیرحسین خلیلیان پور، عرفان ریاحی، فریدون مقدس نژاد و قاسم باقری (1396)" عملکرد روسازي بتن غلتکي حاوي توف آتشفشاني" دومين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی – تهران
153. فریدون مقدس نژاد و سینا صادقی (1396)" رويکرد توسعه پايدار در ساخت و اجراي رويه هاي بتني" دومين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
154. فریدون مقدس نژاد، علی نادران و مرتضی طلوعی (1396)" رفتار مکانيکي و دوام رويه هاي بتني حاوي خاکستر بادي مسلح شده با نانو ذرات کربنات کلسيم" دومين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
155. فریدون مقدس نژاد، مهرناز مشایخی، مصطفی نخعی و کورش نادری (1396)" تحليل تنشهاي حرارتي ايجاد شده در روسازي بتني به کمک روش اجزاي محدود و مقايسه آن با نتايج روشهاي فرم بسته" دومين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
156. فریدون مقدس نژاد، و علی گرامی متین (1396)" تجزيه و تحليل تنشهاي حرارتي و ترکيبي روسازيهاي بتني پيش تنيده با استفاده از روش المان محدود" دومين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
157. محسن لطفی پور، فریدون مقدس نژاد، و کورش نادری (1396)" آناليز حساسيت پارامترهاي اثرگذار بر تنشها و کرنشها در روکشهاي بتني با کمک روش اجزاي محدود" دومين کنفرانس ملي رويه هاي بتني-مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی – تهران
158. حمزه ذاکری، فریدون مقدس نژاد (1396)" ارزيابي خودکار خرابي روسازي با استفاده از انتقال ويژه رادون و ارائه شاخص کلي وضعيت روسازي" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
159. احسان فرزانه، امیر کاووسی، فریدون مقدس نژاد، محمد حسنی (1396)" ارزيابي تاثيرات افزودني گوگاس در مقاومت مخلوط آسفالتي اجرا شده در مناطق گرمسير (مطالعه موردي پروژه بزرگراه زابل/زاهدان)" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
160. اسماعیل افلاکی، فریدون مقدس نژاد، محسن عباسپور (1396)" ارزيابي عوامل موثر بر مدول برجهندگي بستر و مصالح روسازي" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
161. علیرضا نوری، فریدون مقدس نژاد، علی خدایی (1396)" ارزيابي مشخصات برشي نوساني بين روکش و روسازي قديمي" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
162. فریدون مقدس نژاد، علی خدایی، محمد علی نوتانی، پوریا حاجی کریمی (1396)" ارزيابي مقاومت خستگي قيرهاي اصلاح شده با ضايعات تونر توسط آزمايش جاروب دامنه خطي " نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
163. پوریا حاجی کریمی، محمد راهی، اسحاق بابایی عاشوریآبادی، فریدون مقدس نژاد، (1396)" بررسي تاثير استئارات روي بر جلوگيري از پير شدگي قير" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
164. محمد راهی، پوریا حاجی کریمی، سحر منیعی، فریدون مقدس نژاد، (1396)" بررسي تاثير اضافه کردن بيس استئار اميد اتيلن (EBS) به قير به عنوان افزودني مخلوط آسفالتي ولرم" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
165. فریدون مقدس نژاد، پیمان میرزا بابایی، کورش نادری، (1396)" بررسي تاثير درجه قلياييت مصالح سنگي بر حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي به کمک تفسير نتايج آزمايش XRF " نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
166. بهروز مطاعی، فریدون مقدس نژاد، حمزه ذاکری (1396)" بررسي خودکار زهکشي سطحي روسازي با استفاده از پردازش تصوير" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
167. مهی الدین اسعدی، فریدون مقدس نژاد، نوید گنجیان (1396)" تاثير استفاده از مواد افزودني آب گريز بر روي سطح سنگدانه ها در کاهش خرابي رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي" نهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی – تهران
168. محمد رضا ابهری، مسعور طبیبی، فريدون مقدس نژاد، احسان رمضانی خوانساری، احسان امینی (1396)" اثرسنجي تاثير تبليغات درون خودرويي بر حواس پرتي بصري راننده" هفدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
169. محمد رضا ابهری، مسعور طبیبی، فريدون مقدس نژاد، احسان رمضانی خوانساری، احسان امینی (1396)" Influence of In-Car Advertisements on Drivers Visual Distraction" هفدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
170. احسان رمضانی خوانساری ، مسعور طبیبی، فريدون مقدس نژاد، احسان امینی، عطیه سادات هاشمیان (1396)" Speed Estimation by Training Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) in Highway (Case Study: Tehran-Qom Highway)" هفدهمین کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک- تهران
171. احسان فرزانه، امیر کاووسی، فریدون مقدس نژاد (1397)" ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با پودر لاستيک فرآوري شده" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
172. پوریا حاجی کریمی، محمد راهی، اسحاق بابایی عاشوریآبادی، فریدون مقدس نژاد، (1397)" ارزيابي مقاومت قيرهاي اصلاح شده با استارين-اتيلن/پروپيلن-استارين در برابر خرابي خستگي با استفاده از آزمايش جاروب دامنه خطي LAS" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
173. بهروز مطاعی، فریدون مقدس نژاد، حمزه ذاکری (1397)" بکارگيري الگوريتم C5.0 در انتخاب گزينه مناسب بهسازي و نگهداري روسازي راه هاي شرياني و کاربرد آن در سامانه مديريت روسازي PMS" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
174. محمد راهی، پوریا حاجی کریمی، سحر منیعی، فریدون مقدس نژاد، (1397)" بررسي تاثير اضافه کردن پلي اتيلن وکس به عنوان افزودني مخلوط آسفالتي ولرم بر مشخصات رئولوژيکي قير" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
175. شهریار استخری، نویر غفاری هشجین، علی خدایی، فریدون مقدس نژاد، کوروش نادری (1397)" بررسي تاثير قيرهاي اصلاح شده با گيلسونايت بر روي خرابي هاي حساسيت رطوبتي" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
176. شهریار استخری، نویر غفاری هشجین، علی خدایی، فریدون مقدس نژاد، کوروش نادری (1397)" بررسي تاثير قيرهاي اصلاح شده با گيلسونايت بر روي نتايج آزمايش کانتربرو و مقايسه با نتايج آزمايش انرژي آزاد سطحي" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
177. محمد راهی، پوریا حاجی کریمی، سحر منیعی، فریدون مقدس نژاد، (1397)" بررسي مقدماتي تاثير اضافه کردن پودر لاستيک بر مشخصات ويسکو الاستيک غير خطي قير" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران
178. مهدی معظمی گودرزی، کورش نادری، فریدون مقدس نژاد (1397)" مروري بر قيرهاي لاستيکي فراترکيبي: پيدايش و توسعه" دهمین همايش و نمايشگاه قير و آسفالت ايران- مرکز تحقیقا ت راه، مسکن و شهرسازی - تهران

 

 
       
   
مقالات منتشر شده در مجلات بين المللي

1. Notani, M, A., Moghadas Nejad, F., Fini, E., Hajikarimi, P.,(2019), “Low-Temperature Performance of Toner-Modified Asphalt Binder”, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING PART B-PAVEMENTS, DOI: 10.1061/JPEODX.0000123.

2. Zakeri, H., Moghadas Nejad, F., Fahimifar, A., (2019), “General 3-D Type-II Fuzzy Logic Systems in the Polar Frame: Concept and Practice”, IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, Vol. 7, No. 4, pp. 621-634, DOI: 0.1109/TFUZZ.2017.2686321.

3. Arbabpour, B, M., Naderi, K., Moghadas Nejad, F., (2019), “The effect of filler type on the moisture susceptibility of asphalt mixtures using mechanical and thermodynamic properties”, ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002648.

4. Tapkin, S., Zakeri, H., Topal, A., Moghadas Nejad, F., Khodaii, A., Sengöz, B., (2019), “A Brief Review and a New Automatic Method for Interpretation of Polypropylene Modified Bitumen Based on Fuzzy Radon Transform and Watershed Segmentation”, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, https://doi.org/10.1007/s11831-019-09323-1

5. Taheri, N., Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., (2019), “A Brief Overview and New Knowledge Based System for Rail Direct Fastening Evaluation Using Digital Image Processing”, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, https://doi.org/10.1007/s11831-019-09325-z

6. Jahanbakhsh, H., Hoseini, P., Moghadas Nejad, F., Habibi.,M., (2019),“ Intermediate temperature fracture resistance evaluation of cement emulsified asphalt mortar”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS,. No. 197, pp. 1-11, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.170

7. Arbabpour, B, M., Naderi, K., Moghadas Nejad, F., (2019), “Effect of Filler Type on Moisture Susceptibility of Asphalt Mixtures Using Mechanical and Thermodynamic Properties”, ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering, DOI: 10.1061/ (ASCE)MT.1943-5533.0002648

8. Jahanbakhsh, H., Hosseini, P., Moghadas Nejad, F., Habibi , M., (2019), “Intermediate temperature fracture resistance evaluation of cement emulsified asphalt mortar”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Vol. 17, pp. 1-11, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.170 .

9. Ghavami, S., Farahani., B., Jahanbakhsh, H., Hosseini, P., Moghadas Nejad, F., (2018), “Effects of Silica Fume and Nano-silica on the Engineering Properties of Kaolinite Clay”, AUT Journal of Civil Engineering,Vo. 2, No. 2, pp. 135-142.

10. Ramezani Khansari, Tabibi, M., Moghadas Nejad, F. (2018) “Studying Non-coaxiality in Non-lane-based Car-following Behavior”, Civil Engineering Journal , Vol. 4, No. 12, pp. 2840-2852, DOI: http://dx.doi.org/10.28991/cej-03091202

11. Noory, A. Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2019), “Effects of Silica Fume and Nano-silica on the Engineering Properties of Kaolinite Clay”, AUT Journal of Civil Engineering, Vol. 2, No. 2, pp. 135-142

12. Noory, A. Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2019), “Evaluation of geocomposite-reinforced bituminous pavements with Amirkabir University Shear Field Test”, ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, Vol. 20, Issue 2, PP. 259-279, DOI: 10.1080/14680629.2017.1380690

13. Moghadas Nejad, F., Toloui, M, Nazar, H., Naderan, A., (2018), “Effects of Calcium Carbonate Nanoparticles and Fly Ash on Mechanical and Permeability Properties of Concrete”, ASTM’s Advances in Civil Engineering Materials, Vol. 7, No. 1, pp. 651-668, https://doi.org/10.1520/ ACEM20180066.

14. Abbaspour, M., Aflaki, E., Moghadas Nejad, F., (2018), “Reuse of waste tire textile fibers as soil reinforcement”, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, No. 207, pp. 1059-1071, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.253.

15. Hajikarimi, P. , Fakhari Tehrani. F., Moghadas Nejad, F., Absi , J., Rahi , M., Khodaii, A., Petit, C., (2018), “Mechanical Behavior of Polymer-Modified Bituminous Mastics. I: Experimental Approach”, ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering.Vol.: 31, No. 1, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943- 5533.0002548

16. Hajikarimi, P. , Fakhari Tehrani. F., Moghadas Nejad, F., Absi , J., Rahi , M., Khodaii, A., Petit, C., (2018), “Mechanical Behavior of Polymer-Modified Bituminous Mastics. II: Numerical Approach”, ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering.Vol.: 31, No. 1, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002593

17. Moghadas Nejad, F., Asadi, M., Hamedi, G.H., Esmaeeli, M.R., (2018), “Using Hydrophobic Coating on Aggregate Surfaces to Reduce Moisture Damage in Asphalt Mixture”, ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering.Vol.: 30, No. 10, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002413.

18. Azarhoosh, A., Zojaji, Z., Moghadas Nejad, F., (2018), “Nonlinear genetic-base models for prediction of fatigue life of modified asphalt mixtures by precipitated calcium carbonate”, ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1513372

19. Mirzababaei,P., Moghadas Nejad, F., Naderi, K. (2018), “Effect of liquid silane-based anti-stripping additives on rheological properties of asphalt binder and hot mix asphalt moisture sensitivity”, ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1507920

20. Hajikarimi, P. , Moghadas Nejad, F., Khodaii, A, Fini, E.H., (2018),“Introducing a stress dependent fractional nonlinear viscoelastic model for modified asphalt binders”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Vol. 183, pp. 102-113, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.166.

21. Hajikarimi, P. , Fakhari Tehrani. F., Moghadas Nejad, F., Absi , J., Rahi , M., Khodaii, A., Petit, C., (2018), “Generalized Fractional Viscoelastic Modeling of Low Temperature Characteristics of PPA+DAE Modified Asphalt Binders”, ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering.Vol.: 30, No. 7, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002353

22. Jahanbakhsh, H., Karimi, M., Jahangiri, B., Moghadas Nejad, F., (2018),“ Induced Heating-Healing Characterization of Activated Carbon Modified Asphalt Concrete under Microwave Radiation”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS,. No. 178, pp. 254-271, DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.012

23. Notani, M., Moghadas Nejad, F., Khodaii, A., (2018),“ Evaluating Fatigue Resistance of Toner Modified Asphalt Binders Using linear Amplitude Sweep (LAS) Test”, Road Materials and Pavement Design,. DOI: 10.1080/14680629.2018.1474792

24. Jahanbakhsh, H., Karimi, M., Jahangiri, B., Moghadas Nejad, F., (2018),“ Induction heating and healing of carbon black modified asphalt concrete under microwave radiation”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Vol. 174, pp. 656-666, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.04.002.

25. Bozorgzad, a., Moghadas Nejad, F., Kazemi, S.F., (2018),“ Evaporation-Induced Moisture Damage of Asphalt Mixtures: Microscale Model and Laboratory Validation”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Vol. 171, pp. 697-707, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.171

26. Moghadas Nejad, F. Geraee, E., Azarhoosh, A., (2018), “The effect of nano calcium carbonate on the dynamic behaviour of asphalt concrete mixture”,. EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, https://doi.org/10.1080/19648189.2018.1456486

27. Khodadadi, M., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2018), “Comparison of Rut Susceptibility Parameters in Modified Bitumen with PPA”,. AUT Journal of Civil Engineering, Vol. 1, No. 2, pp. 129-134, DOI: 10.22060/ceej.2017.12383.5198.

28. Nazari, H., Naderi, K., Moghadas Nejad, F., (2018),“Improving aging resistance and fatigue performance of asphalt binders using inorganic nanoparticles”, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Vol. 170, pp. 592-602, https://doi.org/10.1016/j..conbuiltmat.2018.03.107.

29. Mataei, B., Moghadas Nejad, F., Zahedi, M., Zkeri, H., (2018), “Evaluation of pavement surface drainage using an automated image acquisition and processing system”, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, Vol. 86, pp. 240-255, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.11.010.

30. Hajikarimi, P. Moghadas Nejad, Mohammadi Aghdam, M., (2018), “Implementing General Power Law to Interconvert Linear Viscoelastic Functions of Modified Asphalt Binders”, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING PART B-PAVEMENTS, DOI: 10.1061/ JPEODX.0000038

31. Noory, A. Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2017), “Evaluation of the effective parameters on shear resistance of interface in a geocomposite- reinforced pavement”, INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING, DOI: 10.1080/10298436.2015.1121776.

32. Naderi, K., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2017), “Time-Temperature-Age Superposition Validation for LinearViscoelastic Properties of Bituminous Materials”, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002162.

33. Khodadadi, M., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2017), “Comparison of Rut Susceptibility Parameters in Modified Bitumen with PPA”, AUT Journal of Civil Engineering, DOI: 10.22060/ceej.2017.12383.5198.

34. Moghadas Nejad, F., Shahabi, M., Rahi, M., Hajikarimi, P., Kazemifard, S., “An investigation on the effect of SBS+Vacuum bottoms residue modification on rheological characteristics of asphalt binder” Petroleum Science and Technology, Vol. 32, No. 22, pp. 2115–2120, https://doi.org/10.1080/10916466.2017.1384839


35. Moghadas Nejad, F., Nazari, H., Naderi, K., Khosroshahi, K.F., Oskuei, H.M., (2017)“ Thermal and rheological properties of nanoparticles modified asphalt binder at low and intermediate temperature range” PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 35, No. 7, pp. 641-646, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10916466.2016.1276589.

36. Moghadas Nejad, F., Zarroodi, R., Naderi, K., (2017), “Effect of cross-linkers on the performance of polyethylene-modified asphalt binders”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Construction Materials, DOI: http://dx.doi.org/10.1680/jcoma.16.00021

37. Bayekolai, M.D., Moghadas Nejad, F., Naderi, K., (2017), “The effects of base binder and styrene–butadiene–styrene structure on rutting resistance of polymer– nanocomposite asphalt mixture”, JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0095244317714640

38. Moghadas Nejad, F., Habibi, M., Hosseini, p. Jahanbakhsh, H., (2017), “Investigating the mechanical and fatigue properties of sustainable cement emulsified asphalt mortar”, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, No. 156, pp. 717-728, DOI: http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.105

39. Noory, A. Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2017), “Evaluation of shear bonding and reflective crack propagation in a geocomposite reinforced overlay”, GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL, DOI: http: //dx.doi.org/ 10.1680/ jgein.17.00007.

40. Sadeghi Dezfooli, A., Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., Kazemifard, S., (2017), “Solar pavement: A new emerging technology”, SOLAR ENERGY, No. 149, pp. 272-284, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2017.04.016.
41. Taherkhani, H, . Moghadas Nejad, F., Khodaii, A., Saleh Ahari, A., (2017), “Investigating the Effects of Temperature and Loading Frequency on the Resilient Modulus of SBS Polymer Modified Asphalt Concrete in Dry and Saturated Conditions”, International Journal of Transportation Engineering, Vo. 5, No. 1, pp. 1-16.

42. Kavussi, A., Abbasghorbani,M., Moghadas Nejad, F., Bamdad Ziksari.,A., (2017), “A new method and repair activities to determine maintenance at network level pavement management system using falling weight defelectometer”, JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, Vol. 23, No.3, pp. 338-346, DOI: http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2015.1073173

43. Moghadas Nejad, F., Fallahi Abandansari, H., ,“Evaluating the Effects of Using Recycled Asphalt Pavements on Fatigue Properties of Warm Mix Asphalt”, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, Vol. 2016, No. 8320, DOI: 10.3311/PPci.8320.

44. Mirzababaei, P., Moghadas Nejad, F., Vanaei, V. (2017)“ Investigation of rutting performance of asphalt binders containing warm additive” PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 3, No. 1, pp. 79-85, DOI: 10.1080/10916466.2016.1247173.

45. Noory, A. Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2017), “Effective parameters on interface failure in a geocomposite reinforced multilayered asphalt system”, ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, Vol. 18, Issue 6, pp. 1458-1475,DOI: 10.1080/14680629.2017.1305435

46. Azarhoosh, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2016), “Nanomaterial and fatigue cracking of hot mix asphalt”, ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, Vol. 19, No. 2, PP. 353-366, DOI:10.1080/14680629.2016.1261724

47. Zkeri, H.,Moghadas Nejad, F., Fahimifar, A.,(2016), “ Image Based Techniques for Crack Detection, Classification and Quantification in Asphalt Pavement: A Review”, ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, DOI 10.1007/s11831-016-9194-z.

48. Delaviz, M., Naderi, K., Moghadas Nejad, F., (2016), “ A statistical analysis on the mechanical properties of nanocomposite modified asphalt mixtures”, PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 34,No. 16, pp. 1439-1446., http://dx.doi.org/10.1080/10916466.2016.1202969

49. Azarhoosh, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2016), “Evaluation of the effect of nano-TiO2 on the adhesion between aggregate and asphalt binder in hot mix asphalt”, EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, http://dx.doi.org/10.1080/19648189.2016.1229227

50. Zkeri, H.,Moghadas Nejad, F., Fahimifar, A.,(2016), “ Rahbin: A quadcopter unmanned aerial vehicle based on a systematic image processing approach toward an automated asphalt pavement inspection”, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2016.09.002

51. Mataii, B., Zkeri, H., Zahedi, M., Moghadas Nejad, F (2016), “ Pavement Friction and Skid Resistance Measurement Methods: A Literature Review”, Open Journal of Civil Engineering , No., 6. pp.537-567, http://dx.doi.org/10.4236/ojce.2016.64046.

52. Hamedi, H., Moghadas Nejad, F (2016), “ Evaluating the Effect of Mix Design and Thermodynamic Parameters on Moisture Sensitivity of Hot Mix Asphalt”, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001734.

53. Moghadas Nejad, F., Karimi, N., Zkeri, H.,(2016),“ Automatic image acquisition with knowledge-based approach for multi-directional determination of skid resistance of pavements”, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, No. 71, pp. 414-429, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.003.

54. Moghadas Nejad, F., Zkeri, H.,(2016),“Hybrid PSO and GA approach for optimizing surveyed asphalt pavement inspection units in massive network”, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, No. 71, pp. 325-345, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.004

55. Fathali, M., Moghadas Nejad, F., Esmaili, M.,(2016), “Influence of Tire-Derived Aggregates on the Properties of Railway Ballast Material”, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001702

56. Azarhoosh, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2016), “The influence of cohesion and adhesion parameters on the fatigue life of hot mix asphalt”, JOURNAL OF ADHESION, VOL. 93, NO. 13, pp. 1048-1067, http://dx.doi.org/10.1080/00218464.2016.1201656

57. Ramezani, K,E.,Tabibi, M., Moghadas Nejad, F., (2016), “Lane-based car-following behaviour based on inductive loops”, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT, http://dx.doi.org/10.1680/jtran.15.00110.

58. Azarhoosh, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2016), “Using the Surface Free Energy Method to Evaluate the Effects of Nanomaterial on the Fatigue Life of Hot Mix Asphalt”, ”, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001614

59. Hamedi, H., Moghadas Nejad, F (2016), “The employment of thermodynamic and mechanical methods to evaluate the impact of nanomaterials on moisture damage of HMA, MATERIALS AND STRUCTURES, DOI:10.1617/s11527-016-0802-z.

60. Moghadas Nejad, F., Asadi, S., Fallah, S., Vadood, M., (2016) “Statistical-Experimental Study of Geosynthetics Performance on Reflection Cracking Phenomenon”, GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES, Vol. 77, pp. 178-187, http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2015.09.002

61. Forough, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2015), “Predicting the tensile relaxation modulus of asphalt mixes based on the mix design and environmental factors”, INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING, DOI: 10.1080/10298436.2015.1121776.

62. Fini, E. Hajikarimi, P., Rahi., M., Moghadas Nejad, F., (2015) “Physiochemical, Rheological, and Oxidative Aging Characteristics of Asphalt Binder in the Presence of Mesoporous Silica Nanoparticles”, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, .DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001423

63. Aliha, M.R., Fazaieli, H., Aghajani, S., Moghadas Nejad, F., (2015) “Effect of temperature and air void on mixed mode fracture toughnessof modified asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, No. 95- pp. 545-555, http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.165

64. Golestani, B., Nam, B., Moghadas Nejad, F., Fallah, S., (2015) “Nanoclay application to asphalt concrete: Characterization of polymerand linear nanocomposite-modified asphalt binder and mixture”, Construction and Building Materials ,http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.019

65. Moghadas Nejad, F., Notash, M., Forough, A., (2015) “Evaluation of Healing Potential in Unmodified and SBS Modified Asphalt Mixtures using Dissipated Energy Approach” Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001322.

66. Hamedi, G.H., Moghadas Nejad, F. (2015), “Use of Aggregate Nanocoating to Decrease Moisture Damage of HMA”, Road Materials and Pavement Design, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2015.1056215.

67. Forough, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2015), “An investigation of different fitting functions to accurately model the compressive relaxation modulus master curve of asphalt mixes ”, Road Materials and Pavement Design, DOI:10.1080/14680629.2015.1057213

68. Hajikarimi, P., Rahi, M., , Moghadas Nejad, F. (2015), “Comparing different rutting specification parameters using high temperature characteristics of rubber-modified asphalt binders”, Road Materials and Pavement Design, DOI: 10.1080/14680629.2015.1063533.

69. Ghafari, S., Moghadas Nejad, F., (2015) " R-Curve Behaviour and Crack Propagation Properties of Asphalt Concrete at Low Temparature" , Journal of Civil Engineering and Management, Vol., 21, No. 5, pp. 559–570, DOI: 10.3846/13923730.2014.890653.

70. Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A., Hamedi, G.H., Azarhoosh, M. J., (2015) "Characterization of Permanent Deformation Resistance of Precipitated Calcium Carbonate Modified Asphalt Mixture", Journal of Civil Engineering and Management, Vol., 21, No., 5, pp.615–622, DOI: 10.3846/13923730.2014.890654.

71. Forough, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2015), “Development of a Predictive Model for the Compressive Relaxation Modulus of Asphalt Mixtures ”, Road Materials and Pavement Design, DOI: 10.1080/14680629.2015.1028967.

72. Gholami, M., Moghadas Nejad, F., Oveisi, K., (2015), “Investeging the Effects of Using Nanomaterials on Moisture Damage of HMA”, Road Materials and Pavement Design, DOI: 10.1080/14680629.2015.1020850.

73. Moghadas Nejad, F., Mehrabi, A., Zakeri, H., (2015) "Prediction of Asphalt Mixture Resistance Using Neural Network via Laboratorial X-ray Image” Journal of Industrial and Inelligent Information, Vol. 3, No. 1, pp. 48-53.

74. Moghadas Nejad, F., Mehrabi, A., Zakeri, H., (2015) "An Image Processing Approach to Asphalt Concrete Feature Extraction” Journal of Industrial and Inelligent Information, Vol. 3, No. 1, pp. 54-60.

75. Hamedi, G.H., Moghadas Nejad, F., (2015), “ Using Energy Parameters Based on the Surface Free Energy Concept to Evaluate the Moisture Susceptibility of Hot Mix Asphalt” Road Materials and Pavement Design, Vol. 16, No, 2, pp. 239-255, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2014.990049.

76. Hamedi, G.H., Moghadas Nejad, F., Oveisi, K., (2015), “Estimating the Moisture Damage of Asphalt Mixture Modified with Nano Zinc Oxide”, Materials and Structures, DOI: 10.1617/s11527-015-0566-x.

77. Moghadas Nejad, F., Tanzadeh, R., Tanzadeh, J., Gholami, M., (2014) “Investigating the Effect on Nanoparticles on the Rutting Behaviour of Hot-Mix Asphalt” International Journal of Pavement Engineering, DOI:10.1080/10298436.2014.993194.

78. Rahi, M., Fini, E., Hajikarimi, P., Moghadas Nejad, F., (2014) “Rutting Characteristics of Styrene-Ethylene / Propylene-Styrene Polymer Modified Asphalt", Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001102.

79. Moghadas Nejad, F., Noory, A., Toolabi, S., Fallah, S., (2014) “Effect of using geosynthetics on reflective crack prevention” International Journal of Pavement Engineering, http://dx.doi.org/10.1080/10298436.2014.943128

80. Khodaii, A., Moghadas Nejad, F., Forough, A., Ahari, A.S., (2014) "Investigating the Effects of Loading Frequency and Temperature on Moisture Sensitivity of SBS Modified Asphalt Mixtures", Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE, Vol. 26, No. 5, pp.897-903.

81. Forough, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2014) “Comparing Various Fitting Models to Construct the Tensile Relaxation Modulus Master Curve of Asphalt Mixes” International Journal of Pavement Engineering, http://dx.doi.org/10.1080/10298436.2014.993190.

82. Forough, A., Moghadas Nejad, F., khodaii, A., (2014) “Comparison of tensile and compressive relaxation modulus of asphalt mixes under various testing conditions”, Materials and Structures, DOI 10.1617/s11527-014-0489-y.

83. Moghadas Nejad, F., Gholami, M., Naderi, K., Rahi., M., (2014), “Evaluation of Rutting Properties of High Density Polyethylene Modified Binders”, Materials and Structures, DOI 10.1617/s11527-014-0399-z.

84. Fazeli, H., Amini, A.A., Moghadas Nejad, F., Behbahani, H., (2014) “Rheological properties of bitumen modified with a combination of ft paraffin wax (SASOBIT®) and other addetives” Journal of Civil Engineering and Management, DOI: 10.3846/13923730.2014.897977.

85. Ahari, A.S., Forough, A., khodaii, A., Moghadas Nejad, F., (2014) "Modeling the Primary and the Secondary Regions of Creep Curves for SBS Modified Asphalt Mixtures under Dry and Wet Conditions" Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE, Vol. 26, No. 5, pp.904-911

86. Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A.R., Hamedi, G.H, (2014) "Effect of high density polyethylene on the fatigue and rutting performance of hot mix asphalt – A laboratory study" Road Materials and Pavement Design, Vol. 15, No. 3, pp.746–756, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2013.876443.

87. Moghadas Nejad, F., Vadood. A., Baitabar, H. (2014) "Investigating the mechanical properties of carbon fiber reinforced asphalt concrete" " Road Materials and Pavement Design, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2013.876442 .

88. Golbabaii, G., Moghadas Nejad, F., Nooei, A. (2014), "A Microscopic Analysis of Speed Deviation Impacts on Lane-Changing Behavior", Transportation Planning and Technology, http://dx.doi.org/10.1080/03081060.2014.897128.

89. Moghadas Nejad, F. Azarhoosh, A.R., Hamedi, G.H., Roshani, H., (2014) "Rutting Performance Prediction of Warm Mix Asphalt Containing Reclaimed Asphalt Pavements", Road Materials and Pavement Design, Vol. 15, No. 1, pp. 207–219, http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2013.868820.

90. Moghadas Nejad, F. Noori, A., Toolaby, S., Fallah, S. (2014) "Effect of Using Geosynthetics on Reflective Crack Prevention", International Journal of Pavement Engineering. http://dx.doi.org/10.1080/10298436.2014.943128

91. Arabani, M., Moghadas Nejad, F. and Azarhoosh, A., (2013) "Laboratory Evaluation of Recycled Waste Concrete into Asphalt Mixtures", International Journal of Pavement Engineering, Vol. 14, No. 6, pp. 531–539, http://dx.doi.org/10.1080/10298436.2012.747685.

92. Tayebi, N.R., Moghadas Nejad, F., Mola, M., (2014) " A Comparison Between GA and PSO in Analyzing Pavement Management Activities", Journal of Transportation Engineering Div. Div. ASCE. Vol. 140, No. 1, PP. 99-104.

93. Forough, S.A., Moghadas Nejad, F., Khodaii, A., (2014) "A Comparative Study of Temperature Shifting Techniques for Construction of Relaxation Modulus Master Curve of Asphalt Mixes", Construction and Building Materials, No.53, pp. 74-82.

94. Moghadas Nejad, F. Azarhoosh, A.R., Hamedi, G.H (2013) "The Effects of Using Recycled Concrete on Fatique Behaviour of Hot Mix Asphalt" Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 19(Supplement 1), PP. 61-68.

95. Moghadas Nejad, F., Azadbakhsh, A., Fathali, M., (2013), “Evaluating the Structural Behavior of Turnout Sleepers in the Case of Raising Speed”, International Journal Advances in Railway Engineering, Vol.1, No. 1.

96. Fazaeli, H., Amini, A.A., Moghadas Nejad, F., Behbahani., H., (2013), “Rheological Properties of Bitumen Modified with a Combination of FT-Paraffin Wax (Sosobite) and other Additives”, Journal of Civil Engineering and Management, Doi:10.3846/13923730.2014.897977, (In Press).

97. Ghafari, S., Moghadas Nejad, F , Aflaki, E. (2013) "Low temperature J-Resistance curve determination of asphalt concrete using wavelet-Radon transform" Journal of Central South University, Vol. 20, Issue 8, pp. 2563-2569.

98. Dehnad, M.H., Khodaii, A., Moghadas Nejad, F., (2013) " Moisture Sensitivity of Asphalt Mixtures Under Different Load Frequencies and Temperatures" Construction and Building Materials, No.48, pp. 700-707.

99. Moghadas Nejad, F., Arabani, M., Hamedi, G.H , and Azarhoosh, A., (2013) "Influence of using Polymeric Aggrigate Treatment on Moisture Damage in Hot Mix Asphalt", Construction and Building Materials, No.47, pp. 1523-1527.

100. Forough, S.A., Moghadas Nejad, F., Ziari, H., (2013) "Investigating the Relationships between the Electrical Resistivity Characteristics and the Volumetric Properties of Asphalt Mixtures", Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE. Vol. 25, No. 11, PP. 1692-1702.

101. Moghadas Nejad, F., Hamedi, G., and Azarhoosh, A., (2013) "The Use of Surface Free Energy Method to Evaluate the Mechanism of the Effect of Hydrate Lime on Moisture Damage of Hot Mix Asphalt." ", Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE..Vol. 25, No. 8, pp. 1119-1126.

102. Mokhtari, A. and Moghadas Nejad, F. (2013) "Comparative Study on Performance of Wax‐Modified and Typical SMA Mixtures", Journal of Materials in Civil Engineering . Div. ASCE ,Vol.25, No.3, pp. 419-427.

103. Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A. and Hamedi, G.H., (2013) "Laboratory Evaluation of Using of Recycled Marble Aggregates on the Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt" ", Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE, Vol.25, No.6, pp. 741-746.``

104. Moghadas Nejad, F., Ghafari, S., Afandizadeh, S., (2013) "Numerical Analysis of Thermal and Composite Stresses in Pre-stressed Concrete Pavements", Computers and Concrete, Vol. 11, No.2, pp. 169-182.

105. Ameri ,M., Ghasemi Salehabadi, E., Moghadas Nejad, F., Rostami, T., (2012) , "Assessment of Analytical Techniques of Flexible Pavements by Final Element Method and Theory of Multi-Layer System", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 2, No. 11, pp. 11743-11748.

106. Ameri ,M., Ghasemi Salehabadi, E., Moghadas Nejad, F., Mansourian, A., (2012), "The Evaluation of Cross Anisotropic Properties of Flexible Pavement Materials in Response to Pavement by Using of Finite Element Method", Vol., 23, No. 10., Texas Journal of Science, pp. 555-562.

107. Mokhtari, A., Moghadas Nejad, F., (2012) " Mechanistic Approach for Fiber and Polymer Modifies SMA Mixture". Construction and Building Materials, No.36, pp. 381-390.

108. Golestani, B., Moghadas Nejad, F., Sadeghpour Galooyak, S., (2012) " Performance Evaluation of Linear and Nonlinear Nanocomposite Modified Asphalts". Construction and Building Materials, No.35, pp. 197-233.

109. Moghadas Nejad, F., Noory, A., Dehnad, M.H., (2012) " Using the Micro-Simulation Software in Estimation of Pollutants in an Urban Highway" International Journal of Civil Engineering and Building Materials, Vol. 2, No.1.

110. Moghadas Nejad, F., Azarhoosh, A.R., Hamedi, G.H., Azarhoosh , M.J. ,(2012) " Influence of Using Nonmaterial to Reduce the Moisture Susceptibility of Hot Mix Asphalt". Construction and Building Materials, No. 31, pp. 384-388.

111. Moghadas Nejad, F., Aghajani, F., Modarres, A., Firoozifar, H., (2012) “Investigating the Properties of Crumb Rubber Modified Bitumen Using Classic and SHRP Testing Methods Characteristics of Mixes”,Construction and Building Materials, No. 26, pp. 481-489, Bublisher: Elsevier.

112. Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., (2011) “An Optimum Feature Extraction Method Based on Wavelet - Radon Transform and Dynamic Neural Network for Pavement Distress Classification" Expert Systems with Applications Journal, VOL. 38, Issue 8, pp.9442–9460, Publisher: Elsevier.

113. Kavussi, A. Moghadas Nejad, F., Modarres, A., (2011) "Laboratory Fatigue Models for Recycled Mixes with Pozzolanic Cement and Bitumen Emulsion" Journal of Civil Engineering and Management, Vol.17, No. 1, pp. 98 - 107.

114. Gandomi, A.H., Alavi, A.H., Mirzahosseini, M.R., Moghadas Nejad, F. (2011) "Nonlinear Genetic-Based Models for Prediction of Flow Number of Asphalt Mixtures" Journal of Materials in Civil Engineering Div. ASCE, Volume 23, Issue 3, pp. 248-263.

115. Modarres, A , Moghadas Nejad, F., Kavussi, A., Hassani, A., shabanzadeh , E., (2011) “A Parametric Study on the Laboratory Fatigue characteristics of Mixes” Journal of Construction and Building Materials, No. 25, pp. 2085-2093, Bublisher: Elsevier.

116. Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., (2011) “An Expert System Based On Wavelet Transform and Radon Neural Network for Pavement Distress Classification” Expert Systems with Applications Journal, VOL.38, Issue. 6, pp.7088–7101, Publisher: Elsevier.

117. Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., (2011) “A Comparison of Multi-Resolution Methods for Detection and Isolation of Pavement Distress” Expert Systems with Applications Journal, Vol. 38, Issue 3, pp. 2857-2872, Publisher: Elsevier.

118. Moghadas Nejad, F., Aflaki, E., Mohammadi, M.A. (2010) “Fatigue Behavior of SMA and HMA Mixture" Journal of Construction and Building Materials, No. 24, Issue. 7, pp.1158-1165. Publisher: Elsevier.

119. Moghadas Nejad. F., Shadravan, M.R., (2010) “A study on behavior of block pavement using 3D finite element method" Journal of Computational Method in Civil Eng., Vol. 1, No. 1, pp. 65-71.

120. Ameri. M., Moghadas Nejad, F., Khabiri, M.M., (2009) “Assessment of Tire Force and Axles Weight Truck on Asphalted Pavement Life Cycle”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 3, No.3, pp. 2038-2043.

121. Moghadas Nejad, F., Ameri. M., Khabiri, M.M (2009) “Examining the Performance of the Crack Sealant Materials by Laboratory Test”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 3, No.3, pp. 2044-2048.

122. Khodaii, A., Fallah, S., Moghadas Nejad, F. (2009) " Effect of Geosynthetics on Reflection Cracking in Asphalt Overlays", Geotextiles & Geomembranes Journal, Vol. 27, Issue 1, pp. 1-8.

123. Moghadas Nejad, F., Small, J.C. (2005) “Pullout Behaviour of Geogrids” Iranian Journal of Science & Technology, Shiraz University, Vol. 29, No. B3.

124. Moghadas Nejad, F. (2004) “Large Shear Box Tests on Two Geogrid Reinforced Soils", Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. 14, No. 59-C, pp.146-157.

125. Moghadas Nejad, F. (2004) "Non Linear Finite Element Analysis of Reinforced and Unreinforced Pavement", International Journal of Engineering, Transaction A: Basic, Vol. 17, No. 3, pp. 213-226.

126. Moghadas Nejad, F., Small, J.C. (2003) “Resilient and Permanent Characteristics of Reinforced Granular Material Using Repeated Load Triaxial Tests”, Geotechnical Testing Journal (ASTM), Vol. 26, No. 2. #15730.262.

127. Moghadas Nejad, F., Small, J.C. (1996) “Effect of Geogrid Reinforcement in Model Track Tests on Pavements” Journal of Transportation Engineering Div. ASCE, Vol. 122, No. 6, pp. 468-474.

مقالات منتشر شده در كنفرانسهاي بين المللي

128. Zakeri, H., Moghadas Nejad, F., Fahimifar, A., Torshizi, A., Zarandi, M.H., (2014)“A New Automatic MF Generator (AMFG) for General 3D Type-II Fuzzy in the Polar Frame”, IEEE 2014 Conference on Norbert Wiener in the 21 Century- NAFIPS, Boston, USA.

129. Torshizi, A., Zarandi, M.H., Zakeri, H., Moghadas Nejad, F., Fahimifar, A., (2014)“ Pseudo Semi-Supervised General Type-II Fuzzy Clustering”, IEEE 2014 Conference on Norbert Wiener in the 21 Century- NAFIPS, Boston, USA.

130. Zakeri, H., Moghadas Nejad, F., Torshizi, A., Zarandi, M.H., Fahimifar, A., (2014) “A Multi-Stage Expert System for Classification of Pavement Cracking”, Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS 2013), Edmonton, Canada.

131. Moghadas Nejad, F., S. Kazemifard, M. Shahabi (2013) " Polymer Modified Bitumens and Their Effect on Fuel Resistance of Asphalt Binders" 2nd Conference on Sustainable Asphalt Pavements in the Middle East. American University of Sharjah, UAE.

132. Torshizi, A.D.P., Fazel Harandi, M.S., Zakeri, H., Moghadas Nejad, F., (2012) " A New Output Processing Method For Type-2 Fuzzy System", 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS2012), Antalya, Turkey.

133. Zakeri, H., Moghadas Nejad, F., Torshizi, A.D.P., Fazel Harandi, M.S., Fahimi Far, A., (2012) " A New Type of Fuzzy Membership Functions and Uncertainly Grade in the Frame of Polar Systems", 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS2012), Antalya, Turkey.

134. Moghadas Nejad, F., Noori, A., and Notash, M. (2011) "Effect of Filling Cracks on Geosynthetics Efficiency for Prevention of Reflective Crack in Asphalt Overlay" The 7th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology, Bangkok, Thailand.

135. Moghaddas Nejad, F., Mirzahosseini, M., Kashani Novin, M., Abedi, H., (2011) "The Effects of Bitumen Percentage and Percentage of Air Void on Rutting Potential of HMA by Using Of Dynamic Creep Test", 10th Annual International Conference on ‘Sustainable Construction Materials & Pavement Engineering, Liverpool John Moores University, UK.

136. Moghadas Nejad, F. and Fathali, M.( 2011) "Development of Optimum Assessment Technique for Railway Infrastructure Clearances" 9th World Congress on Railway Research, lille, France.

137. Tayebi, N.R., Moghadas Nejad, F. and Hassani, A., (2010) "Analysis of Pavement management activities Programing by Particle Swarm Optimization", International Conference on Advances in Electrical and Electronics (AEE2010), pp.149-154, DOI: 02.AEE.2010.01.126.

138. Moghadas Nejad, F., Baeetabar, S., (2010) "Performance Evaluation of Carbon Fiber Modified Asphalt" The 11th International Conference on Asphalt Pavements, Nagoya, Japan.

139. Mirzahosseini, M.R., Moghadas Nejad, F., Gandomi, A.H., Ameri, M., (2010) "Evaluation of Rutting Potential of Asphalt Mixtures Using Linear Genetic Programming" The 11th International Conference on Asphalt Pavements, Nagoya, Japan.

140. Khodai, A., Fallah, S., Moghadas Nejad, F., (2010) " The Effects of Geogrid on Reduction of Asphalt Overlay" 9th International Conference on Geosynthetics, Guaruja, Brazil.
141. Moghadas Nejad, F., Ghafari, S. (2010) “Rehabilitation of Flexible Pavements with Concrete Overlays: A Numerical Study" 1st Meeting and Technical Conference of the Middle East Society of Asphalt Technologists (MESAT 2010), Beirut, Lebanon.

142. Moghadas Nejad, F., Ghafari, S. (2008) “Numerical Analysis of Concrete Overlays on Flexible Pavements” 9 th International Conference on Concrete Pavements, San Francisco, California, USA.

143. Moghadas Nejad, F., Roohi, A. (2007) “Ladder Sleeper Behavior Analysis” International Conference on Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials, Athens, Greece.

144. Moghadas Nejad, F., Toolabi, S. (2006) “Finite Element Study of Critical Cracking Condition in Asphaltic Overlay” 10th International Conference on Asphalt Pavements, Québec City, Canada.

145. Moghadas Nejad, F., Toolabi, S. (2006) “A Finite Element Study on Optimum Location of Geogrid Layer Installation in Asphalt Overlay” 8th International Conference on Geosynthetics, Yokohama, Japan.

146. Moghadas Nejad, F., Shadravan, M.R. (2006) “A Study on Behavior of Block Pavement Using 3D Finite Element Method” 8 th International Conference on Concrete Block Paving, San Francisco, California, USA.

147. Moghadas Nejad, F., Toolabi, S. (2005) “Study on Capability of Geosynthetics for Reinforcement of Overlay Against Reflective Cracking” 3th International Conference on Construction Material (ConMat’05), Vancouver, Canada.

148. Moghadas Nejad, F. (2004) “Interaction Between Frictional Soils and Geogrid Reinforcement” The International Conference on Geosynthetics and Geoenvironmental Engineering, Bombai, India.

149. Moghadas Nejad, F., (2003) “Finite Element Analysis of Concrete Block Paving” 7th International Conference on Concrete Block Paving (PAVE AFRICA 2003), Sun City, South Africa.
150. Moghadas Nejad, F., (2002) “A Study on Pullout Behaviour of Geogrid” Proceeding of 7th International Conference on Geosynthetics, Nice, France.

151. Moghadas Nejad, F., (2002) “Non Linear Finite Element Analysis of Reinforced Pavements” Proceeding of 4th International Conference on Road & Airfield Pavement Technology, Kuming, China, pp. 99-103.

152. Moghadas Nejad, F., (2001) “Cold Recycling Experience in Iran (A Case Study)”, Proceeding of 1st International Symposium on Subgrade Stabilisation and In Situ Pavement Recycling using Cement”, Salamanca, Spain, pp. 977-984.

153. Moghadas Nejad, F., Small, J.C. (1996) “ Geogrid Reinforcement of Pavements”, Proceeding of the 7th Australia-New Zealand Conference on Geomechanics, pp. 129-133.
 
       
       
   

 

 

 

 

Email : info@Moghadasnejad.com