دکتر فریدون مقدس نژاد 

 

کتابها1. طراحي و اجراي روسازي بلوکي بتني براي راه ها، بنادر و فرودگاه ها(1397) فریدون مقدس نژاد، انتشارات مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي
2. روسازي بتني فرودگاه- بخش اول: مصالح، ساخت و اجرا 1398 محدی چینی، پوریا حاجی کریمی، فریدون مقدس نژاد، محسن تدین انتشارات انجمن علمی بتن ایران
3. روسازي بتني (مصالح، طراحي، اجرا و نگهداري)(1395) فریدون نقدس نژاد- سید یاشار بهشتی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
4. ریاضیات مهندسی پیشرفته و کاربرد آن در مهندسی روسازی (1394) فریدون نقدس نژاد- حمزه ذاکری- علی فرشتیان، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
5. طراحی مسیر به کمک رایانه (1393) محمد ملکی-فریدون نقدس نژاد- سعید طولابی انتشارات دانشگاه ایلام
6. مهندسی راه آهن (1384) مهيار عربانی. فريدون مقدس نژاد. انتشارات دانشگاه گيلان
7. كاربرد ژئوسنتتيكها در روكشهاي آسفالتي جهت كنترل تركهاي انعكاسي. (1386) فريدون مقدسنژاد. انتشارات پژوهشكده حمل ونقل
8. چارچوب سيستم مديريت روسازي راهها در ايران. (1387) فريدون مقدسنژاد. انتشارات پژوهشكده حمل و نقل
9. ضوابط طراحي و اجراي روسازي راهآهن بدون بالاست (1383) فريدون مقدسنژاد. انتشارات پژوهشكده حمل ونقل
10 مديريت ماشين الات راهسازي و ساختماني(1389) ، فريدون مقدسنژاد، وحيد مير محمدي، اصغر مير محمدي، انتشارات متفكران
11. تحلیل هزینه چرخه عمر در مهندسی راه آهن از دیدگاه مدیریت نگهداری و تعمیر (1394)، مسعود فتهعلی، جبار علی ذاکری ، فریدون مقدس نژاد، انتشارات مرکز تحقیقات راه آهن

 

 
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
    BOOKS (In Persian)

1. FereidoonMoghadasNejad, Design & Construction Of Concrete Block Pavement For Roads, Ports & Airports, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 05 June 2018.

2. FereidoonMoghadasNejad, SeyedYasharBeheshtiShirazi, Concrete Pavement (Materials, Design ,construction, Maintenance), Edition : 2, Iran (Islamic Republic of), 06 September 2017.

3. FereidoonMoghadasNejad, SeyedYasharBeheshtiShirazi, Concrete Pavement (Materials, Design ,construction, Maintenance), Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 06 October 2016.

4. FereidoonMoghadasNejad, Allahyari, A., HamzehZakeri, Meta Heuristics And Optimization In Civil Engineering, Edition : 1, United Kingdom, 03 April 2016.

5. MasoudFathali, Zakeri, J. A., FereidoonMoghadasNejad, Life Cycle Cost Analysis In Railway Engineering, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 22 October 2015.

6. FereidoonMoghadasNejad, Mirmohamadi, V., Mirmohamadi, A., Managing Construction Equipment , Edition : 2, Iran (Islamic Republic of), 04 March 2015.

7. FereidoonMoghadasNejad, HamzehZakeri, Ali Fereshtian, Advanced Mathematic And Its Application In Pavement Engineering, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 20 February 2015.

8. M. Maleki, FereidoonMoghadasNejad, S. Toolabi, Road Geometric Design By Computer, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 25 September 2013.

9. Arabani, I., FereidoonMoghadasNejad, Railway Engineering, Edition : 4, Iran (Islamic Republic of), 12 March 2013.

10. Mohammad Hossein FazelZarandi, FereidoonMoghadasNejad, HamzehZakeri, Fuzzy Controllers- Recent Advances In Theory And Applications, Edition : 1, Austria, 22 September 2012.

11. FereidoonMoghadasNejad, HamzehZakeri, Metaheuristics In Water, Geotechnical And Transport Engineering, Edition : 1, none, 01 September 2012.

12. FereidoonMoghadasNejad, VahidMirmohamadi, -, Construction Equipments Management, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 21 March 2010.

13. FereidoonMoghadasNejad, , , , A Management System Framework For Iran , Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 03 February 2009.

14. FereidoonMoghadasNejad, Using Geosynthetics To Control Reflective Cracking, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 06 November 2007.

15. , FereidoonMoghadasNejad, Railway Engineering, Edition : 1, Iran (Islamic Republic of), 21 March 2005.

16. FereidoonMoghadasNejad, Design And Construction Of Slab Track (Ballast-less Railway(, Edition : 0, Iran (Islamic Republic of), 04 May 2004.


ENGLISH BOOK CHPATERS

1. Fazel Zarandi, M.H., Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., "A Type-2 Fuzzy Model Based on Three Dimensional Membership Functions for Smart Thresholding in Control Systems",Book Chapter . To appear in Fuzzy Controllers- Recent Advances in Theory and Applications. Edited by , Sohail Iqbal, Nora Boumellaand Juan Carlos Figueroa Garcia, 2012 ISBN: 978-953-51-0759-0

2. Moghadas Nejad, F., Zakeri, H., "The Hybrid Method and its Application to Smart Pavement Management" Book Chapter . To appear in Metaheuristics in Water, Geotechnical and Transport Engineering. Edited by Xin-She Yang, Amir Hossein Alavi, Elsevier Inc., 2013, Pages 439-484, ISBN: 978-0-12-398296-4

3. Moghadas Nejad, F., Zakeri, H , A.Allahyari Nik, “ A hybrid metahuristic application in asphalt pavement manegment system “, book chapter To appear in “Metahuristics and optimization in civil engnerring “, Springer

 
       
       
       
   

 

 

 

 

Email : info@Moghadasnejad.com