پروفسور فریدون مقدس نژاد 

عضويت در كميسيون ها و شورا هاي تخصصي

• عضو شوراي فني سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور
• عضو كميسيون بررسي پروژه هاي دفتر فني و بررسي طرح هاي راه و آزاد راهها شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور
• عضو كميسيون بررسي پروژه هاي دفتر فني نگهداري راه و ابنيه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور
• عضو كارگروه ارتقاء كيفيت آسفالت شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي
• عضو كارگروه آسفالت معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران
• عضو کارگروه بازنگری فهرست بها پایه راهداری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
• عضو کارگروه بازنگری نشریه "مشحصات فنی و عمومی راه" (نشریه 101) مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
• عضو کارگروه ارزیابی پالایشگاه های قیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
• عضو کارگروه فن آوری های نوین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
• کمیته تخصصی بخش فن آوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
• کمیته تخصصی بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
• عضو کمیته علمی تخصیص حمل ونقل 5 ساله سوم شهرداری تهران

 
       
       
       
   

 

 

 

 

Email : info@Moghadasnejad.com