پروفسور فریدون مقدس نژاد 

حوزه های تحقیق

• روشهای عددی در مهندسی روسازی(آسفالتی، بتنی) و راه آهن،
• مهندسی فرودگاه
• مهندسی راه آهن و مترو
• سیستم های مدیریت روسازی،
• تسلیح آسفالت با ژئوسننتیک ها،
• بازیافت آسفالت،
• آزمایشات قیر، قیر اصلاح شده و مخلوطهای اسفالتی و بتنی.

 
       
    سوابق پژوهشي و مطالعاتی

مجري پروژه تحقيقاتي (ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه آهن بدون بالاست)
كارفرما: مركز آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابري، 1378

 مجري پروژه تحقيقاتي (ضوابط طراحي و اجراي روسازي بلوكي بتني در راهها، بنادر و فرودگاهها)
كارفرما:پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري، 1379

 مجري پروژه تحقيقاتي (تعين ضخامت بالاست با توجه به سرعت و بار محوري)
كارفرما: مركز تحقيقات و مطالعات راهآهن جمهوري اسلامي 1381

مجري پروژه تحقيقاتي (بررسي استفاده از ژئوسنتتيكها در لايههاي روسازي جهت كاهش ضخامت روكش و جلوگيري از ايجاد ترك در آن و ارائه ضوابط مربوطه )
كارفرما:پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري ، 1382

مجري پروژه طراحي روسازيهاي بلوكي بتني براي تقاطعات شهر مشهد 1382
كارفرما: شهرداري مشهد
 مجري تهيه شرح خدمات بخش زير سازي و روسازي و زير سازي راهآهن 1382
كارفرما: مهندسان مشاور انديشكار

 مجري پروژه تحقيقاتي (تدوين چهارچوب سامانه مديريت روسازي PMS)
كارفرما: معاونت آموزش تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري، 1383

 مجري پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر شهر قزوين
كارفرما: شهرداري قزوين، 1386

عضو تيم پژوهشي پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر شهر زاهدان
كارفرما: شهرداري زاهدان، 1386

مجري پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر منطقه 10 شهرداري تهران
كارفرما: منطقه 10 شهرداري تهران ، در حال انجام

 مجري پروژه ارزيابي فن آوري هاي نوين انجام شده در شهرداري تهران
كارفرما: مركز مطالعات و يرنامه ريزي شهر تهران، در حال انجام

 مجري پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر شهرداري مشهد
كارفرما: شهرداري مشهد ، در حال انجام

 مجري پروژه بهسازي معابر و خيابانهاي شهر مشهد مقدس بر مبناي پژوهش و تحقيقات ميداني در استفاده از روش هاي نوين نتبيت بستر و بازيافت سرد آسفالت در جا

كارفرما: شهرداري مشهد ، در حال انجام

 مجري پروژه "مطالعات پژوهشی ارزیابی رفتار خرده لاستیک بازیافتی به عنوان لایه جاذب ارتعاش در خطوط ریلی درون شهری"

کارفرما: سازمان قطار شهری و حومه در حال انجام

مجري پروژه "مطالعات پژوهشی ارزیابی رفتار گپ فیلر در ایستگاخخای واقع در قوس، ساخت و پایش نمونه پایلوت"

کارفرما: سازمان قطار شهری و حومه در حال انجام

 مشارکت در نظارت عالیه طراحی و اجرای بهسازیروسازی بتنی باند پرواز فرودگاه مهراباد کارفرما: مرکز تحقیقات راه و مسکنپایان یافته

 مشارکت در نظارت عالیه طراحی و اجرای روسازی بتنی طرح گسترش اپرون فرودگاه امام (ره) کارفرما: مرکز تحقیقات راه و مسکن

 طراح روسازی بتنی آزادراه تهران-شمال
کارفرما: شرکت ازادراه شمال وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان

 
       
   
RESEARCH INTERESTS

• Numerical Methods in Pavement and Railway Engineering;
• Constitutive Models for Pavements (Elastic, Elastoplastic and Viscoselastic Behaviour);
• Computational Models for Asphalt and Concrete Pavements (Thermal modeling, Modeling of Structural Behaviour);
• Railway Management Systems, Pavement Rehabilitation and Maintenance;
• Pavement Management Systems, Pavement Rehabilitation and Maintenance;
• Nondestructive Testing (i.e. FWD, GPR);
• Soil Reinforcement;
• Pavement Recycling; and
• Pavement Materials Testing.


EXTERNALLY FUNDED RESEARCH (PROJECT LEADER)

• “Maintenance and Rehabilitation ofMashad City Pavements” Sponsored byMashad Municipality, 2013.

In this project a pavement management system was developed for the Municipality of Mashads Using the results of this project, engineers were able to plan the maintenance strategy of pavements.

• “Maintenance and Rehabilitation of QazvinCity Pavements” Sponsored byQazvinMunicipality, 2007.

• “Development of Pavement Management System Framework for the Iran Highway Networks” Sponsored by Iranian Transportation Research Institute, 2004.

The national framework of pavement management systems of Iran was the result of this project. The project outcome included: single year programming, multi year programming, data collection protocols.

• “Evaluation of Using Geosynthetics Effects on Pavement in order to Reduce the Overlay Thickness and Preventing Crack Initiation” Sponsored by Iran Transportation Research Institute, 2003.

Using fracture mechanics theory and finite element analysis, effects of crack width, elastic modulus of overlay, existing pavement and subgrade were taken into account. effect of geosynthetic on retarding crack propagation into overlay was analysed.

• “Concrete Block Paving Design and Construction in Road, Ports and Airport Pavements Guidelines” Sponsored by Iran Transportation Research Institute, 2000.

Based on finite element analysis results and available failure model,a comprehensive series of design charts were developed for highway,airport and industrial pavements considering; subgrade and pavement layers properties as well as tire pressure and number of repetitive loads.

• “Slab Track Railway Design and Construction Codes” Sponsored by IranRailwayResearchCenter, 1999.

In this project based on numerical analysis, a comprehensive series of design charts were developed. Using these charts, the designer is able to determine the thickness of a slab under various rail load repetitions and subgrade bearing capacity.

PATENTS

1. Behrouz Mataei, FereidoonMoghadasNejad, HamzehZakeri, "PAVEMENT DRAINAGE EVALUATION SYSTEM," US PATENT, 100301539, 05 February 2019 - .

2. AlirezaNoory, FereidoonMoghadasNejad, Ali Khodaii, Amirkabir University Of Technology, "Dynamic Shear Bonding measuring Apparatuse for GeosynteticReinfoced Pavement Layers," none, 100301195, 26 November 2014 - 05 June 2034.

3. Naser Taheri, FereidoonMoghadasNejad, HamzehZakeri, Amirkabir University Of Technology, "Automatic Rail Defect Detection System," none, 100301147, 14 May 2014 - 26 January 2034.

4. Naser Taheri, FereidoonMoghadasNejad, HamzehZakeri, Amirkabir University Of Technology, "Railway Image Data Collector Apparatus," none, 100301148, 14 May 2014 - 26 January 2034.

5. FereidoonMoghadasNejad, R. Tanzadeh, Amirkabir University Of Technology, " Automated Soil Grading Device," none, 100301115, 12 January 2014 - 08 July 2033.

6. NasrinKarimi, FereidoonMoghadasNejad, , "The Pavement Skid Resistance Measurement System," Iran (Islamic Republic of), 100301031, 19 September 2012 - 19 September 2032.

7. FereidoonMoghadasNejad, AlirezaNoory, Amirkabir University Of Technology, "Process of Determining Crack Length in Concrete and Asphaltic Beams Using Measurement of Conductivity of Thin Graphite Cover," Iran (Islamic Republic of), 100300846, 14 June 2011 - 16 May 2031.

8. SholehKazemifard, FereidoonMoghadasNejad, "Optimization of curing process of P.M.B," Iran (Islamic Republic of), 100301013, 09 February 2011 - 09 February 2031.

9. -, FereidoonMoghadasNejad, -, "Formulation of Plans to Build Fuel Resistant Asphalts," Iran (Islamic Republic of), 100300898, 08 February 2011 - 08 February 2031.

10. SholehKazemifard, M.r.a.g. Ghasri, FereidoonMoghadasNejad, Amirkabir University Of Technology, "Process of producing stable crack sealer capable of increasing the pavement life with no need to reconstruction," Iran (Islamic Republic of), 100301096, 12 January 2011 - 21 December 2030.

11. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, Amirkabir University Of Technology, "Designing and Manufacturing of a Smart Instrument for CostEstimation of Maintenance and Rehabilitation of Asphalt Pavement," Iran (Islamic Republic of), 100300583, 20 July 2008 - 20 July 2028.

12. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, Amirkabir University Of Technology, " Smart Helmet for Pavement Evaluation.(IHATPAVEA)," Iran (Islamic Republic of), 100300581, 20 July 2008 - 20 July 2028.

13. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, Amirkabir University Of Technology, "Designing and Manufacturing Imaging Based Detector forMaintenance and Rehabilitation of Asphalt Pavement.," Iran (Islamic Republic of), 100300579, 20 July 2008 - 20 July 2028.

14. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, Amirkabir University Of Technology, "Advanced Automated System for Prediction of Road, Runway Parking Pavement Distress&," Iran (Islamic Republic of), 100300582, 20 July 2008 - 20 July 2028.

15. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, "Designing a Smart Digital Laboratory and Field Sieving System (AIGAJETSIEVE)," Iran (Islamic Republic of), 100300585, 09 July 2008 - .

16. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, Amirkabir University Of Technology, "Designing and Manufacturing of an Asphalt Cracking SimulationSystem," Iran (Islamic Republic of), 100300584, 09 July 2008 - 09 July 2028.

17. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, "Designing and Manufacturing of Dynamic Pavement CrackingDistress Detector.," Iran (Islamic Republic of), 100300580, 09 July 2008.

18. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, FaramarzMoodi, "Designing and Manufacturing of a Intelligent Speaking Road,Runway& Parking Pavement Distress Detector (AICPD)," Iran (Islamic Republic of), 100300341, 09 July 2008 - 09 July 2028.

19. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, FaramarzMoodi, , "Design and Manufacturing an Automated System to Identify Pavement Distresses for Roads, Airports and Parking Lots ," Iran (Islamic Republic of), 100300337, 29 June 2008 - 29 June 2028.

20. HamzehZakeri, FereidoonMoghadasNejad, , "Designing a Digital Gradation Tool," Iran (Islamic Republic of), 100300439, 29 June 2008 - 29 June 2028.
 
       
       
   

 

 

 

 

Email : info@Moghadasnejad.com