دکتر فریدون مقدس نژاد 

دكتر فريدون مقدس نژاد
عضو هيئت علمي (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

سوابق آموزشي
تدريس دروس راه‌آهن، روسازي راه، ماشين آلات راهسازي، فرودگاه، راه‌آهن پيشرفته، روسازي راه پيشرفته و مديريت و نگهداري راه در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاههاي صنعتي اميركبير، شريف ، خواجه نصيرالدين طوسي و خليج فارس (بوشهر) و مركز آموزش وزارت راه (از 1377 تاكنون)
سرپرست آزمايشگاه قير و اسفالت در دانشگاه صنعتي امير كبير (از 1378 تاكنون)
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير (از 1387 تاكنون)

سوابق کاری

مجري پروژه تحقيقاتي (ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه آهن بدون بالاست)
كارفرما: مركز آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابري، 1378

 مجري پروژه تحقيقاتي (ضوابط طراحي و اجراي روسازي بلوكي بتني در راهها، بنادر و فرودگاهها)
كارفرما:پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري، 1379

 مجري پروژه تحقيقاتي (تعين ضخامت بالاست با توجه به سرعت و بار محوري)
كارفرما: مركز تحقيقات و مطالعات راهآهن جمهوري اسلامي 1381

مجري پروژه تحقيقاتي (بررسي استفاده از ژئوسنتتيكها در لايههاي روسازي جهت كاهش ضخامت روكش و جلوگيري از ايجاد ترك در آن و ارائه ضوابط مربوطه )
كارفرما:پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري ، 1382

مجري پروژه طراحي روسازيهاي بلوكي بتني براي تقاطعات شهر مشهد 1382
كارفرما: شهرداري مشهد
 مجري تهيه شرح خدمات بخش زير سازي و روسازي و زير سازي راهآهن 1382
كارفرما: مهندسان مشاور انديشكار

 مجري پروژه تحقيقاتي (تدوين چهارچوب سامانه مديريت روسازي PMS)
كارفرما: معاونت آموزش تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري، 1383

 مجري پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر شهر قزوين
كارفرما: شهرداري قزوين، 1386

عضو تيم پژوهشي پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر شهر زاهدان
كارفرما: شهرداري زاهدان، 1386

مجري پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر منطقه 10 شهرداري تهران
كارفرما: منطقه 10 شهرداري تهران ، در حال انجام

 مجري پروژه ارزيابي فن آوري هاي نوين انجام شده در شهرداري تهران
كارفرما: مركز مطالعات و يرنامه ريزي شهر تهران، در حال انجام

 مجري پروژه مديريت و نگهداري روسازي معابر شهرداري مشهد
كارفرما: شهرداري مشهد ، در حال انجام

 مجري پروژه بهسازي معابر و خيابانهاي شهر مشهد مقدس بر مبناي پژوهش و تحقيقات ميداني در استفاده از روش هاي نوين نتبيت بستر و بازيافت سرد آسفالت در جا

كارفرما: شهرداري مشهد ، در حال انجام

 مجري پروژه "مطالعات پژوهشی ارزیابی رفتار خرده لاستیک بازیافتی به عنوان لایه جاذب ارتعاش در خطوط ریلی درون شهری"

کارفرما: سازمان قطار شهری و حومه در حال انجام

مجري پروژه "مطالعات پژوهشی ارزیابی رفتار گپ فیلر در ایستگاخخای واقع در قوس، ساخت و پایش نمونه پایلوت"

کارفرما: سازمان قطار شهری و حومه در حال انجام

 مشارکت در نظارت عالیه طراحی و اجرای بهسازیروسازی بتنی باند پرواز فرودگاه مهراباد کارفرما: مرکز تحقیقات راه و مسکنپایان یافته

 مشارکت در نظارت عالیه طراحی و اجرای روسازی بتنی طرح گسترش اپرون فرودگاه امام (ره) کارفرما: مرکز تحقیقات راه و مسکن

 طراح روسازی بتنی آزادراه تهران-شمال
کارفرما: شرکت ازادراه شمال وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان

 

 
       
       
       
       
   

 

 

 

 

Email : info@Moghadasnejad.com